หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
จำนวนกระทรวงของอินโดนีเซีย

28 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5509)

1.สำนักประธานาธิบดี
2.กระทรวงประสานงานการเมือง กฎหมาย และความมั่นคง
3.กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ
4.กระทรวงประสานงานสวัสดิการประชาชน
5.กระทรวงการศาสนา
6.กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
7.กระทรวงการต่างประเทศ
8.กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
9.กระทรวงป่าไม้
10.กระทรวงสาธารณสุข
11.กระทรวงการคลัง
12.กระทรวงกลาโหม
13.กระทรวงอุตสาหกรรม
14.กระทรวงสังคมสงเคราะห์
15.กระทรวงแรงงานและการอพยพย้ายถิ่น
16.กระทรวงมหาดไทย
17.กระทรวงการเดินเรือและกิจกรรมการประมง
18.กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
19.กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
20.กระทรวงโยธาธิการ
21.กระทรวงคมนาคม
22.กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม
23.กระทรวงเกษตร
24.กระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยี
25.กระทรวงสหกรณ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
26.กระทรวงสิ่งแวดล้อม
27.กระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและคุ้มครองเยาวชน
28.กระทรวงการปฏิรูปการบริหารและการปฏิรูประบบราชการ
29.กระทรวงการพัฒนาส่วนภูมิภาค
30.กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ
31.กระทรวงรัฐวิสาหกิจ
32.กระทรวงการเคหะ
33.กระทรวงเยาวชนและการกีฬา
34.กระทรวงการค้า
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์