หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
กฎระเบียบข้าราชการ สปป.ลาว

24 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6227)

กฎระเบียบของข้าราชการ สปป.ลาว ตามพระราชกฎษฎีกาที่ 82/PM (สำนักนายกรัฐมนตรี) ซึ่งมีกฎระเบียบโดยย่อดังนี้
 
กฎความรับผิดชอบในหน้าที่ของข้าราชการ
 
-ข้าราชการที่เข้ามารับตำแหน่งในฐานะข้าราชการประจำขององค์การต่างๆ ของรัฐ ที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี จะต้องทำงานในองค์การส่วนท้องถิ่นที่องค์การหลักได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประจำ
 
-ภายในระยะเวลา 15 ปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการต้องสามารถโยกย้ายสถานที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาองค์การส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
 
-สำหรับข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือจากองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือสปป.ลาว ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จะมีความรับผิดชอบดังนี้
 
1) ก่อนที่จะได้รับทุนต่างๆ ผู้ขอทุนจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมตามประกาศขององค์การนั้นๆ และหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา ข้าราชการดังกล่าวจะต้องทำงานรับใช้องค์การภาครัฐเท่านั้น
 
2) การทำงานรับใช้องค์การภาครัฐจะต้องทำงานเป็น 1 เท่าของช่วงระยะเวลาในการศึกษา หรือมิฉะนั้นข้าราชการผู้ขอทุนจะต้องชำระเงินคืนองค์การที่มอบทุนให้เป็นจำนวนเท่ากับที่ได้รับทุนไป
 
3) หากในกรณีที่มีองค์การอื่นที่มิใช่องค์การผู้มอบทุนต้องการตัวข้าราชการคนดังกล่าวไปทำงาน องค์การนั้นจะต้องเป็นผู้ชำระเงินคืนองค์การที่มอบทุนให้เป็นจำนวนเท่ากับที่ได้รับทุนไป
 
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
 
-ข้าราชการที่ถูกมอบหมายให้ไปทำงานในพื้นที่ห่างใกล หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจ เช่น ภัยจากสารเคมีภัยจากสัตว์ร้าย เป็นต้น จะได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือครอบครัว พร้อมทั้งสิทธิในการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากภัยต่างๆ ดังกล่าว
 
-ข้าราชการทุกคนเมื่อถึงวัยจะได้รับเงินบำนาญตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของกระทรวงหรือองค์การที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะได้รับเงินบำนาญดังกล่าวไปชั่วชีวิต
 
-ในบางกรณีข้าราชการที่เกษียณอายุงานแล้ว แต่ถูกเรียกตัวมาปฏิบัติหน้าที่จะได้รับอัตราเงินเดือนเดียวกับอัตราสุดท้ายของอายุราชการจริง โดยไม่สามารถขึ้นอัตราค่าจ้างใดๆ ได้
 
-ข้าราชการที่มีความประสงค์ที่จะเกษียณอายุงานก่อนกำหนด จะได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นอัตราสัดส่วนที่กฎระเบียบของกระทรวง หรือองค์การนั้น ๆ เป็นผู้กำหนดเพียงครั้งเดียว
 
ข้อห้ามของข้าราชการ
 
-ข้าราชการห้ามประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีความเกี่ยวพันกับองค์การที่เข้ารับราชการ
-ข้าราชการห้ามมีตำแหน่งหน้าที่อื่น นอกเหนือจากตำแหน่งของข้าราชการที่รับผิดอยู่เท่านั้น
-ข้าราชการห้ามกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดต่อประชาชนในขณะปฏิบัติราชการใดๆ
-ข้าราชการห้ามรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
-ข้าราชการห้ามการกระทำการใดๆ ที่เป็นการกลั่นแกล้ง ขดขี่ หรือข่มเหงระหว่างกันในการปฏิบัติราชการ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์