หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
จุดผ่อนปรน ไทย – สปป.ลาว

23 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 14575)

จุดผ่อนปรน 31 แห่ง
 
1. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย บ.สบรวก ม.1ต.เวียง อ.เชียงแสน
พื้นที่ของสปป.ลาว บ่อแก้ว - บ.กว๊าน เมืองต้นผึ้ง
เวลาเปิด-ปิด 08.00 -18.00 น. ของทุกวัน
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว.27 ต.ค. 2541
 
2. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย บ.สวนดอก ม.8 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน
พื้นที่ของสปป.ลาว บ่อแก้ว บ.สีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง
เวลาเปิด-ปิด 08.00-18.00 น. ของทุกวัน
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว. 16 ต.ค. 2541
 
3.จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย บ.แจมป๋ อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
พื้นที่ของสปป.ลาว บ่อแก้ว บ.ด่าน เมืองห้วยทราย
เวลาเปิด-ปิด 08.00-18.00 น. ของทุกวัน
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว. 7 ธ.ค. 2548
 
4. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย บ.หาดบ้าย ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ
พื้นที่ของสปป.ลาว บ่อแก้ว บ.ดอยแดง เมืองต้นผึ้ง
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ทุกวัน พฤหัสบดีและวันศุกร์
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว. 29 เม.ย. 2553
 
5. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย บ.ร่มโพธิ์ทอง (เลาเจอ) ม.9 ต.ตับเต่า อ.เทิง
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี - บ.ปางไฮ เมืองคอบ
เวลาเปิด-ปิด 08.00 -18.00 น. ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว. 16 ต.ค. 2541
 
6. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย บ.ห้วยลึก ม.4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ.ครกหลวง บ.ปากตีน เมืองห้วยทราย
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว. 7 ธ.ค.2548
 
7. จังหวัดพะเยา
พื้นที่ของไทย บ.ฮวก ต.ภูซาง กิ่ง อ.ภูซาง
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ.ปางมอน เมืองเชียงฮ่อน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 - 18.00 น. ของทุกวัน (ไม่หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว.18 มิ.ย.2551 25 มี.ค.35 (JC 8 ฝ่ายลาว ตกลงยกระดับเป็นด่าน ท้องถิ่น)
 
8. จังหวัดน่าน
พื้นที่ของไทย บ.ห้วยสะแตง ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง ไชยะบุลี
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ.ป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน
เวลาเปิด-ปิด 09.00 - 16.00 น. วันที่ 15,30 ของทุกเดือน
หมายเหตุ ยกเว้นผู้ป่วยที่ ต้องรับการรักษาพยาบาล สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา
 
9. จังหวัดน่าน 
พื้นที่ของไทย บ.ใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ.เตสอง เมืองเชียงฮ่อน
เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 16.00 น. วันที่ 5,10,15,20,25,30 ของทุกเดือน
 
10. จังหวัดอุตรดิตถ์
พื้นที่ของไทย บ.ภูดู่ ม.2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย
เวลาเปิด-ปิด ทุกวันศุกร์และเสาร์ เฉพาะกลางวัน
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว. 16 ต.ค. 41 ตั้งแต่ 21 ก.ย. 42
 
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
พื้นที่ของไทย บ้านห้วยต่าง ม.7 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ้านขอนแก่น เมืองบ่อแตน
เวลาเปิด-ปิด ทุกวันอังคารและพุธเฉพาะ กลางวัน
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว. 16 ต.ค. 41 ตั้งแต่ 21 ก.ย.42
 
12. จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย บ.เหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ.เหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน
เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 18.00 น. เปิดเฉพาะ วันพระ
 
13. จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย บ.นาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ.นาข่า เมืองบ่อแตน
เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 18.00 น. ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
หมายเหตุ ประกาศจังหวัด ลว. 20 มิ.ย. 2551
 
14. จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย บ.นากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ.เมืองหมอ เมืองแก่นท้าว
เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 18.00 น. ทุก 1 ค่ำ และ 9 ค่ำ
 
15. จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย บ.หนองผือ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ บ.เมืองแก่นท้าว เมืองแก่นท้าว
 เวลาเปิด-ปิด 07.00 - 18.00 น. เปิดทุก 3 ค่ำ และ 8 ค่ำ
 
16. จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย บ.อาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ บ.นาแก่งม้า เมือง แก่นท้าว
เวลาเปิด-ปิด 07.00 - 18.00 น. เปิดทุก 7 ค่ำ และ 15 ค่ำ
 
17. จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ของไทย บ.เปงจาน ต.โพนแพง กิ่ง อ.รัตนวาปี
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ บ.ทวย เมืองท่าพระบาท
 เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 18.00 น. อาทิตย์ พุธ และศุกร์
 
 
18. จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ของไทย บ.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ บ.ปากกระดิ่ง เมืองปากกระดิ่ง
เวลาเปิด-ปิด 08.00 -18.00 น. อังคาร และ ศุกร์
 
19. จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ของไทย ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
พื้นที่ของสปป.ลาว นครหลวง เวียงจันทน์ บ.โดนใต้ เมืองปากงึม
เวลาเปิด-ปิด 08.00 -16.00 น. อังคาร และ เสาร์
หมายเหตุ ประกาศ 1 มิ.ย.48 เริ่ม 4 มิ.ย.
 
20. จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ของไทย บ.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่
พื้นที่ของสปป.ลาว นครหลวงเวียง จันทร์ บ.ด่านดํา เมืองสีโคดตะบอง
เวลาเปิด-ปิด 08.00 -17.00 น. อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
หมายเหตุ ลว.20 ธ.ค.48
 
21. จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ของไทย บ.ห้วยคาด ต.ปากคาด
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ บ. ทวย เมืองท่าพระบาท
เวลาเปิด-ปิด 08.00 -16.00 จันทร์และ พฤหัสบดี
 หมายเหตุ ลว. 21 มิ.ย.48
 
22. จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ของไทย บ.บ้านม่วง อ.สังคม
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ บ.โคกแห่ เมืองสังทอง
เวลาเปิด-ปิด 08.00 -16.00 น. พุธและเสาร์
หมายเหตุ ลว.28 เม.ย. 2549
 
23. จังหวัดนครพนม
พื้นที่ของไทย บ.หนาดท่า ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง นครพนม
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ บ.ปากเป่ง เมืองท่าแขก
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 14.00 น. อังคารและ พุธ
หมายเหตุ ประกาศฯ 22 มิ.ย. 50 เริ่ม 26 มิ.ย. 50
 
24. จังหวัดนครพนม
พื้นที่ของไทย บ.ดอนแพง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ บ.บุ่งกวาง เมืองปากกระดิ่ง
เวลาเปิด-ปิด 09.00 - 16.00 น. วันจันทร์ ,พฤหัสบดี 09.00-13.00 น. วัน อังคาร พุธ และศุกร์
หมายเหตุ จังหวัดนครพนมขอให้ ส่วนกลางยกเป็นด่านถาวร
 
25. จังหวัดนครพนม
พื้นที่ของไทย บ.ธาตุพนมสามัคคี หมู่ที่ 2 พนม อ.ธาตุพนม
พื้นที่ของสปป.ลาว คําม่วน สะหวันนะเขต 1)บ.ด่าน เมือง หนองบก 2)บ.ปากเซบั้งไฟ เมืองปากกระดิ่ง
เวลาเปิด-ปิด วันจันทร์,พฤหัสบดี 07.00 – 14.00 น.
หมายเหตุ มติ ครม.8 เม.ย.2532 ให้เป็นด่านถาวร แต่ฝ่ายลาวยังไม่พร้อม
 
26. จังหวัดนครพนม
พื้นที่ของไทย บ.ท่าอุเทน ด่านศุลกากร ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน
พื้นที่ของสปป.ลาว คําม่วน บ.หินบูน เมืองหินบูน
เวลาเปิด-ปิด วันจันทร์,พฤหัสบดี 08.00 น.– 16.00น.
หมายเหตุ มติ ครม.8 เม.ย.2532 ให้เป็นด่านถาวร แต่ฝ่ายลาวยังไม่พร้อม
 
27. จังหวัดอํานาจเจริญ
พื้นที่ของไทย บ.ยักษ์คุ อ.ชานุมาน
พื้นที่ของสปป.ลาว สะหวันนะเขต บ.เหล่ามะหูด เมืองไซพูทอง
เวลาเปิด-ปิด 06.00 - 18.00 น. วันพุธ และ วันอาทิตย์
หมายเหตุ ประกาศฯ 4 เม.ย. 49 เริ่ม 10 เม.ย.49
 
28. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ของไทย หน้าที่ว่าการ อ.เขมราฐ (หลังเก่า)
พื้นที่ของสปป.ลาว สะหวันนะเขต บ.นาปากซัน เมืองสองคอน
เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 15.00 น.จันทร์-ศุกร์
 
29. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ของไทย บ.สองคอน ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร
พื้นที่ของสปป.ลาว สาละวัน บ.หนองแสง บ.ดอนหมากเดื่อ เมืองละครเพ็ง
เวลาเปิด-ปิด 09.00 - 15.00 น. วันพฤหัสบดี
 
30.จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ของไทย บ.ด่านเก่า ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
พื้นที่ของสปป.ลาว จําปาสัก บ.สิงสัมพัน เมืองชะนะสมบูน
เวลาเปิด-ปิด 09.00 - 15.00 น.พฤหัสบดี, เสาร์ 3
 
31. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ของไทย บ.หนองแสง(ช่องตาอู) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก
พื้นที่ของสปป.ลาว จําปาสัก บ.เหียง เมืองสุขุมา
เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 15.00 น. จันทร์ พุธ ศุกร์
 
จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คําม่วน)
 
1.จังหวัดนครพนม
พื้นที่ของไทย บ.ห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม
พื้นที่ของสปป.ลาว คําม่วน บ.เวินใต้ เมืองท่าแขก
เวลาเปิด-ปิด 06.00 – 22.00 น.
หมายเหตุ ขยายเวลาจากเดิม 06.00-18.00 น. เป็ น 06.00 – 22.00 น. ตาม มท 0204.3/ว 31 ลว 10 ม.ค.56
 
จังหวัดที่ไม่มีจุดผ่านแดน คือ
พิษณุโลก บุรีรัมย์ เพชรบุรี ราชบุรี และชุมพร
จังหวัดที่มีจุดผ่านแดนถาวร คือ
เชียงราย น่าน เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ตาก ระนอง ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส
 
 
 
 
โดย สํานักความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์