หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
จุดผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวร / ด่านสากล ไทย – สปป.ลาว

23 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 26428)

จุดผ่านแดนถาวร / ด่านสากล 15 จุด
 
1. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทยด่าน อ.เชียงของ
พื้นที่ของสปป.ลาว บ่อแก้ว เมืองห้วยทราย (ด่านสากล)
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 18.00 น.
หมายเหตุ ประกาศ มท.ลว. 23 ม.ค. 2532 ลาวยกระดับ 26 ธ.ค. 2532 มีผลบังคับ 25 ม.ค. 2532 มติ ครม. 20 ธ.ค. 2531
 
2. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทยด่าน บ.เชียงแสน อ.เชียงแสน
พื้นที่ของสปป.ลาว บ่อแก้ว เมืองต้นผึ/ง (ด่านท้องถิ่น)
 เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 18.00 น.
หมายเหตุ ประกาศ มท.ลว. 22 ม.ค. 2533 มติ ครม. 8 เม.ย. 2532 มีผลบังคับ 5 ก.พ. 2533
 
3. จังหวัดน่าน
พื้นที่ของไทย ด่าน บ.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี บ.น้ำเงิน เมืองเงิน (ด่านสากล)
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 20.00 น.
หมายเหตุ กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เลขที1 2393/ตปท.กกส.1 จากเดิม 08.00-18.00 น.
 
4. จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย ด่าน บ.ปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี เมืองแก่นท้าว (ด่านท้องถิ่น)
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 18.00 น.
หมายเหตุ ยกเลิกแล้ว ตั้งแต่เมื่อเปิด ใช้สะพานข้ามแม่น้ำเหือง
 
5. จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง ต.ตาฮี อ.ท่าลี่
พื้นที่ของสปป.ลาว ไชยะบุลี - บ.คอนผึ้ง (เมืองหมอ) เมืองแก่นท้าว
เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 18.00 น.
หมายเหตุ เป็นจุดผ่านแดนถาวรด่านสะพาน มิตรภาพข้ามแม่น้ำเหืองไทย-ลาว บ้านนากะเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่
 
6.จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย ด่าน บ.เชียงคาน ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
พื้นที่ของสปป.ลาว เวียงจันทน์ - เมืองสานะคาม (ด่านท้องถิ่น)
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 18.00 น.
หมายเหตุ มติ ครม.8 เม.ย. 32
 
7. จังหวัดเลย
พื้นที่ของไทย ด่าน บ.คกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชม
พื้นที่ของสปป.ลาว บ.วัง เมืองสานะคาม (ด่านสากล)
 เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.
หมายเหตุ มติ ครม. 1 ธ.ค. 35
 
8. จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ของไทย ด่านท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย
พื้นที่ของสปป.ลาว นครหลวง เวียงจันทน์ – ท่าเดื่อ (ด่านท้องถิ่น)
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 18.00 น.
หมายเหตุ มติ ครม. ก่อนปี 31
 
9. จังหวัดหนองคาย
พื้นที่ของไทย ด่านสะพาน มิตรภาพไทย - ลาว บ.เหล่าจอมมณี ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย
พื้นที่ของสปป.ลาว นครหลวง เวียงจันทร์ บ.ดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง (ด่านสากล)
เวลาเปิด-ปิด 06.00 – 22.00 น.
หมายเหตุ มติ ครม.29 มี.ค.37 ขยายเวลาจาก 20.00 น. เป็น 22.00 น. เมื่อ 15 ธ.ค.44
 
10. จังหวัดบึงกาฬ
พื้นที่ของไทย ด่านบึงกาฬ
พื้นที่ของสปป.ลาว บอลิคําไซ เมืองปากซัน(ด่านสากล)
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 18.00 น.
หมายเหตุ มติ ครม. 1 ธ.ค. 35
 
11. จังหวัดนครพนม
พื้นที่ของไทย ต.ในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม
พื้นที่ของสปป.ลาว คําม่วน เมืองท่าแขก
เวลาเปด-ปิด 06.00 - 16.00 น. ทุกวัน
หมายเหตุ ลดเวลาจากเดิม 06.00-18.00 น. เป็น 06.00 – 16.00 น. ตาม มท 0204.3/ว 31 ลว 10 ม.ค.56
 
12. จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่ของไทย ด่าน อ.เมืองมุกดาหาร
พื้นที่ของสปป.ลาว สะหวันนะเขต เมืองคันทะบุลี (ปัจจุบัน คือ เมืองไกสอน พมวิหาน) (ด่านสากล)
เวลาเปิด-ปิด 06.00 – 22.00 น.
หมายเหตุ
1.) มติ ครม.ก่อนปี 31ลาวยกระดับ เมื่อ 14 ธ.ค.36
2.) ปัจจุบันลาว ได้ลดระดับเป็นด่าน ท้องถิ่น บุคคลสัญชาติที่สามไม่ สามารถใช้หนังสือเดินทางธรรมดา เดินทางเข้า – ออกได้
 
13. จังหวัดมุกดาหาร
 พื้นที่ของไทย ด่าน (สะพานมิตรภาพ 2) บ.สงเปือย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร
พื้นที่ของสปป.ลาว บ.นาแก เมืองไกสอน พมวิหาร
เวลาเปิด-ปิด 06.00 – 22.00 น.
หมายเหตุ ประกาศ 18 ธ.ค. 49 เริ่ม 20 ธ.ค. 49
 
14. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ของไทย ด่านถาวร บ.ปากแซง กิ่ง อ.นาตาล
พื้นที่ของสปป.ลาว สาละวัน ด่านท้องถิ่น บ.ปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 18.00 น.
 
15. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ของไทย ด่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร
พื้นที่ของสปป.ลาว จําปาสัก ด่านสากลวังเต่า เมืองโพนทอง
เวลาเปิด-ปิด 06.00 – 20.00 น.
หมายเหตุ มติ ครม. 20 ธ.ค.31 ลาวยกระดับ 2 มี.ค.42 (ประกาศ มท. 24 ก.พ.49)
 
 
 
 
โดย สํานักความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์