หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
บทบาทกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

7 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3733)

บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี  พ.ศ.2558 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนการสร้างอัตลักษณ์บนพื่นฐานผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความเป็นตัวตนร่วมกันในเรื่องจารีต ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม ท่ามกลางความแตกต่างของทุกระดับทางสัมคม ดังนั้น จึงทำยุทธศาสตร์ 3 ข้อในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ดังนี้
 
1.ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของประชาคมอาเซียน
 
2.การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
 
3.ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกันในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์