หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข

10 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3220)

ความร่วมมือของอาเซียนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนงาน การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015) ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
2) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์
3) การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
4) การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
5) การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 
อย่างไรก็ดี ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเรื่องอื่นๆ ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมอีก 2 เสาหลักด้วย อาทิ การจัดการภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ภายใต้ แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) และการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือภายใต้แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์