หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การดำเนินการและการทบทวนแผนการจัดตั้งประชาคม

28 เมษายน 2015

โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
ในแผนงานการดำเนินการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) มีการระบุไว้ในตอนท้ายแผนงานฯ ถึงการดำเนินการและการทบทวนแผนงานฯ APSC ในประเด็นต่อไปนี้
 
1. กลไกการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน APSC รัฐสมาชิกจะบูรณาการโครงการและกิจกรรมของแผนงานนี้เข้าสู่แผนพัฒนาแห่งชาติของตน
 
ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวข้องหรือที่ประชุมในระดับที่เท่าเทียมกันจะรับผิดชอบในการประกันถึงการดำเนินการขององค์ประกอบ การปฏิบัติการ และพันธะผูกพัน ที่หลากหลายซึ่งบรรจุอยู่ในแผนงานฯ APSC โดยสะท้อนสิ่งเหล่านี้ในแผนการทำงานงานของตน มีการระดมทรัพยากรเพื่อการดำเนินการ มีการหยิบยกประเด็นเพื่อการพิจารณาในการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและในระดับผู้นำอาเซียน และดำเนินข้อริเริ่มในระดับประเทศเพื่อให้เป็นไปได้ตามพันธะผูกพันเหล่านี้
 
การประชุมประสานงานสำหรับแผนปฏิบัติการประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (The Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community Plan of Action) หรือที่เรียกโดยย่อว่า ASCCO จะเป็นเวทีในการประสานความพยายามของกลไกเฉพาะด้านต่าง ๆ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติตามแผนงานฯ APSC ทั้งนี้ จะต้องมีการรายงานถึงข้อริเริ่มและข้อแนะนำของ ASCCO ในประเด็นใหม่ ๆ ต่อคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Council)
 
คณะมนตรี APSC จะรับผิดชอบการดำเนินงานในภาพรวมของแผนงานฯ และต้องสร้างความมั่นใจว่าจะมีการประสานความพยายามภายใต้การดูแลของตน ตลอดจนการประสานงานในประเด็นที่ทับซ้อนกับคณะมนตรีประชาคมอื่น ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานฯ APSC นั้น จะต้องมีการรายงานต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนทุกปีโดยเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะมนตรี APSC
 
2. การระดมทรัพยากร จะมีการระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อการดำเนินการตามแผนงานฯ โดยรัฐสมาชิกอาเซียน และได้มาจากกลไกต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงกองทุนพัฒนาอาเซียน (ASEAN Development Fund : ADF) ประเทศคู่เจรจา ประเทศผู้บริจาค องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGOs)
 
3. กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อเป็นการประกันถึงความสำเร็จในการจัดตั้ง APSC ต้องมีการพัฒนาและเริ่มใช้แผนการสื่อสารที่มีความครอบคลุมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักรู้สาธารณะให้เกิดขึ้น ในเรื่องข้อริเริ่มต่าง ๆ ผลลัพธ์ และประเด็นของ APSC แต่ยังต้องสามารถจัดการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วย
 
4. กลไกในการทบทวน จะมีการทบทวนและประเมินแผนงานฯ APSC เพื่อเป็นการประกันว่ากิจกรรมทั้งหมดตอบสนองต่อความจำเป็นและความสำคัญก่อนหลังของอาเซียน โดยคำนึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและสภาพแวดล้อมของโลก การทบทวนและการประเมินจะดำเนินการในทุกสองปี โดย ASCCO ซึ่งประสานกับสำนักเลขาธิการอาเซียน ในกระบวนการทบทวนและประเมินนี้จะให้รัฐสมาชิกอาเซียนมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงแผนงานฯ ให้ทันสมัย และในขณะที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานฯ APSC จะมีการรายงานผลของการทบทวนและการประเมินต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะมนตรี APSC
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์