หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
คุณลักษณะและแนวทางการดำเนินการของแผนงานการจัดตั้ง

21 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2157)

โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า แผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีความสำคัญในการกำหนดกรอบเวลาการทำงาน และระบุชัดเจนถึงแนวทางและกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกจะร่วมกันดำเนินการ ในที่นี้จึงให้ข้อมูลดังกล่าวพอสังเขปถึงแนวทางการดำเนินการ โดยแบ่งตามคุณลักษณะของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ดังนี้
 
1. ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (A rules-based community of shares values and norms) ประกอบด้วย
 
1.1 ความร่วมมือด้านพัฒนาการทางการเมือง ได้มีการกำหนดแนวทางไว้ดังนี้
(1) ส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในระบอบการเมืองต่าง ๆ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของรัฐสมาชิกอาเซียน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
(2) ปูทางสำหรับกรอบองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการไหลเวียนของข้อมูลโดยเสรี เพื่อการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 กิจกรรม)
(3) จัดทำแผนงานเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนในการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างหลักนิติธรรม ระบบยุติธรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 กิจกรรม)
(4) ส่งเสริมธรรมาภิบาล (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 กิจกรรม)
(5) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 กิจกรรม)
(6) เพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาการทางการเมืองของอาเซียนให้ดำเนินไปข้างหน้า (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 กิจกรรม)
(7) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 กิจกรรม)
(8) ส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
(9) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 กิจกรรม)
 
1.2 การสร้างและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม ได้มีการกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้
(1) ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
(2) เสริมสร้างความร่วมมือเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทีเอซี) (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
(3) ส่งเสริมให้มีการดำเนินการอย่างสมบูรณ์ตามปฏิญญาว่าด้วยทะเลจีนใต้ (ดีโอซี) เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 กิจกรรม)
(4) ส่งเสริมให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ชอนเฟซ) และแผนปฏิบัติการภายใต้สนธิสัญญาฯ (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
(5) ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลอาเซียน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 กิจกรรม)
 
2. ภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (A cohesive, peaceful, and resilient region with shared responsibility for comprehensive security) ประกอบด้วย
 
2.1 ป้องกันความขัดแย้งและมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ได้มีการกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้
(1) เสริมสร้างมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 กิจกรรม)
(2) ส่งเสริมความโปร่งใสและความเข้าใจในนโยบายกลาโหมและมุมมองด้านความมั่นคง (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 กิจกรรม)
(3) สร้างกรอบการดำเนินการทางสถาบันที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการภายใต้กรอบการประชุมเออาร์เอฟ เพื่อสนับสนุนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 กิจกรรม)
(4) เสริมสร้างความพยายามในการธำรงความเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตย และเอกภาพของรัฐสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาว่าด้วยหลักการแห่งกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและความร่วมมือโดยเป็นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติ (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
(5) ส่งเสริมการพัฒนาบรรทัดฐานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันทางทหารและความมั่นคงอาเซียน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 กิจกรรม)
 
2.2 การแก้ไขความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ได้มีการกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้
(1) พัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพิ่มเติมจากรูปแบบที่มีอยู่ และพิจารณาเสริมสร้างรูปแบบดังกล่าวให้เข้มแข็งขึ้นด้วยกลไกเพิ่มเติมตามที่จำเป็น (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
(2) เสริมสร้างกิจกรรมการค้นคว้าวิจัยเรื่องสันติภาพ การจัดการความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 กิจกรรม)
(3) ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
 
2.3 การสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง ได้มีการกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้
(1) เสริมสร้างความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 กิจกรรม)
(2) ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความสามารถในพื้นที่ภายหลังความขัดแย้ง (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 กิจกรรม)
(3) เพิ่มความร่วมมือในด้านการไกล่เกลี่ยประนีประนอมและค่านิยมที่มีสันติภาพเป็นศูนย์กลาง (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
 
2.4 ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ ได้มีการกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้
(1) เสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือประเด็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามแดนอื่น ๆ (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 18 กิจกรรม)
(2) เพิ่มความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยการให้สัตยาบันโดยเร็ว และดำเนินการอย่างเต็มที่ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 กิจกรรม)
 
2.5 เสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 กิจกรรม)
 
2.6 การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันกาลต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 กิจกรรม)
 
3. ประชาคมที่ทำให้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (A dynamic and outward-looking region in an increasingly integrated and interdependent world) ประกอบด้วย
 
3.1 การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเป็นศูนย์กลางในความร่วมมือระดับภูมิภาคและการสร้างประชาคม (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 กิจกรรม)
 
3.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เพิ่มพูนกับประเทศภายนอก (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 กิจกรรม)
 
3.3 เสริมสร้างการปรึกษาหารือและความร่วมมือในประเด็นพหุภาคีที่เป็นความกังวลร่วมกัน (กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 กิจกรรม)
 
คุณลักษณะทั้งสามของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ล้วนมีความเกี่ยวโยงกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน และควรดำเนินการอย่างสมดุลและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน แผนงาน APSC เป็นเอกสารที่มุ่งการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลและตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของรัฐสมาชิกอาเซียน เพื่อดำเนินการตามแผนงานนี้  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก กรมอาเซียน, กระทรวงต่างประเทศ. แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, บริษัท เพจเมคเกอร์ จำกัด, 2553)

 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์