หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความสำคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

21 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3240)

โดย   พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
การจะเดินหน้าให้เกิดประชาคมการเมืองและความมั่งคงอาเซียนนั้น จะต้องมีแผนงานการจัดตั้งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รับรู้และถือเป็นกรอบแผนงานเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้มีการลงนามในกฎบัตรอาเซียน อันแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างประชาคมในภูมิภาคอาเซียน จึงมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จัดทำร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และได้มีการรับรองแผนการจัดตั้งฯ นี้ ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทย แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint : APSC Blueprint) พัฒนามาจากแผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน และแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยองค์กรเฉพาะด้านของอาเซียน
 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความครอบคลุมประเด็นปัญหาที่สำคัญต่าง ๆ อีกทั้งยังคำนึงถึงประเด็นปัญหาการเมืองและความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้วย โดยในแผนงานนี้จะแสดงแผนงานและกรอบเวลาสำหรับการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) บ่งบอกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ทั้งมีความยืดหยุ่นต่อการสานต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการหลังจากปี 2015 เพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งความสำคัญและความยั่งยืนของแผนงานฯ
 
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ได้ระบุถึงหลักการของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ APSC ไว้ดังนี้ (ASEAN Political-Security Community Blueprint, page 1-2)

มุ่งหวังให้ APSC นำมาซึ่งความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในระดับที่เพิ่มขึ้น โดยประชาคมนี้จะเป็นหลักประกันว่าประชาชนและรัฐสมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันได้และอยู่ในโลกได้อย่างสันติ ภายใต้สภาพแสดล้อมที่ยุติธรรม เป็นประชาธิปไตย และสมัครสมาน
 
APSC ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองที่ยึดหลักการของประชาธิปไตย ตัวบทกฎหมาย และธรรมาภิบาล ให้ความเคารพและส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ดังปรากฏในกฎบัตรอาเซียน โดยใช้แนวทางของความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการสร้างบรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ และกลไกร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเป็นอาเซียนที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นสำคัญ โดยไม่มีการคำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือพื้นเพทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเกิดประโยชน์ ด้วยกระบวนการของสร้างและบูรณาการประชาคม ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานการจัดตั้ง APSC อาเซียนจะต้องพยายามส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความอดกลั้น การเคารพความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 
ในขณะเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ของการปกป้องและเพิ่มพูนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค APSC จะแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอาเซียนและคู่เจรจาและมิตรประเทศ ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบทบาทของความเป็นศูนย์กลางและการมุ่งไปข้างหน้าอย่างแข็งขันของอาเซียน ในสถาปัตยกรรมทางภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และมีส่วนร่วม ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการจัดการที่กระตือรือร้น มองไปข้างหน้า และไม่เลือกปฏิบัติ
 
APSC สนับสนุนแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อให้เกิดความมั่นคง อันเป็นผลจากการถักทอความสัมพันธ์ในทุกมิติของการพัฒนาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้ละเว้นการรุกราน การคุกคาม และการขมขู่โดยใช้กำลัง หรือการกระทำใด ๆ ในท่าทีที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งพึ่งพาการจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี เพื่อการนี้ APSC ยึดมั่นต่อเครื่องมือทางการเมืองที่มีอยู่ อาทิ ปฏิญญาว่าด้วยเขตสันติภาพ อิสรภาพ และการวางตัวเป็นกลาง (Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality : ZOPFAN) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Treaty of Amity and Co-operation in South East Asia : TAC) และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone : SEANWFZ) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในด้านมาตรการสร้างความเชื่อมั่น การทูตเชิงป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ทั้งยังให้ความสำคัญต่อประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์