หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศสมาชิกอาเซียนใดบ้างที่มีกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว

4 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4130)

ณ ปัจจุบัน สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม มีกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ส่วนประเทศอาเซียนอื่น ได้แก่ บรูไนฯ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว โดยประเทศเหล่านี้ (ยกเว้นเมียนมา) อยู่ระหว่างกระบวนการยกร่างกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน ประเทศดังกล่าวมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่หลายฉบับแยกกันไปในหลายสาขาอุตสาหกรรม
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์