หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความท้าทายในการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายในอาเซียน

6 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3441)

อาเซียนจำเป็นต้องระบุสาขาหลักของความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญและจัดการดำเนินการ ขณะเดียวกัน อาเซียนยังต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินจากประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริมนโยบาย กฎหมายและองค์กรกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 
ประเด็นสำคัญที่นอกเหนือจากความท้าทายดังกล่าว คือกระแสโลกาภิวัฒน์และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความอยากเพิ่มขึ้นในการจัดการเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปริมาณและมูลค่าการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การผลิต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
คณะกรรมการ (ACCP) โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการอาเซียน จำเป็นต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศคู่เจรจา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนเพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมและโครงการร่วมต่างๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความหลากหลายในความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงศักยภาพของสถาบันและประสบการณ์ด้านนโยบาย ในการนี้ บทเรียนและแนวคิดที่ได้รับจากผู้ที่เริ่มดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในการพิจารณาประเด็นเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายและการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและการดำเนินงาน
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์