หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
บ้านหาดเล็ก อีกประตูของอาเซียน

19 เมษายน 2015

โดย อดิศักดิ์ ศรีสม

จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด่านชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทยที่อยู่ตรงกันข้ามกับ อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง ของกัมพูชา ถูกประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่ 21กันยายน พ.ศ.2541 นับเป็นช่องทางบกสำคัญที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชาและสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนใต้ได้อย่างสะดวก

ปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนที่นี่อยู่ระหว่าง 26,000 - 27,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่าการค้าเหล่านี้มีแนวโน้มทะลุ 30,000 ล้านบาท ในอีก 1 - 2 ปีนี้ นี่เองที่ทำให้ช่องทางการค้าชายแดนบ้านหาดเล็กมีมูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาสูงเป็นอันดับสองรองจากด่านชายแดนจังหวัดสระแก้ว ในช่วง 4 - 5 ปีมานี้ เส้นทางการคมนาคมในประเทศกัมพูชาได้รับการพัฒนาขึ้นมากทำให้การขนส่งสินค้าทางบกได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องการให้ไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว เช่น พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ ขณะที่การขนส่งสินค้าทางเรือยังเป็นช่องทางหลักนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากมีต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่าโดยสามารถมองตัวอย่างการขนส่งสินค้าผ่านท่าเทียบเรือชลาลัย ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือเอกชนขนาดใหญ่ของบ้านหาดเล็กที่เปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปีแล้ว ที่นี่เป็นท่าเรือรองรับการขนถ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขนส่งทางรถยนต์มาจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย ก่อนทำการขนลงเรือเพื่อเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะถูกขนส่งไปที่ท่าเรือสีหนุวิลล์และกระจายต่อไปยังแหล่งต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงการขนส่งต่อไปยังประเทศเวียดนามบางส่วนด้วย

จึงอาจกล่าวได้ว่าการค้าชายแดนที่บ้านหาดเล็กแห่งนี้มีศักยภาพสูงอย่างยิ่งที่สามารถสร้างทางเลือกอันหลากหลายในการขนส่งสินค้าไปสู่ตลาดปลายทางได้ทั้งทางบกและทางทะเล "จังหวัดตราดมีทางเลือกให้กับพ่อค้า ประชาชน ใครสะดวกไปทางรถก็ไป ใครสะดวกมาทางเรือก็มาทางเรือ แต่ก็มีปัจจัยเท่าที่ทราบว่าทำไมช่วงนี้นิยมขนส่งทางรถ เพราะว่ากัมพูชาเขามีพัฒนาการด้านการเก็บภาษี ทางน้ำเก็บแพง ผู้ประกอบการจะไปทางรถ สักวันถ้ากัมพูชามีนโยบายเก็บภาษีทางรถแพง ผ่อนปรนทางน้ำถูกลง ผู้ประกอบธุรกิจก็จะไปทางน้ำ” เจริญ ชลาลัย ผู้จัดการท่าเรือชลาลัยให้ข้อมูล

ขณะที่สินค้าประมงเฉพาะที่ท่าเทียบเรือชลาลัยเพียงแห่งเดียวเป็นแหล่งรองรับสัตว์ทะเลที่จับได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 4 ล้านกิโลกรัม ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการทำประมงในน่านน้ำแถบ จ. ตราด รวมทั้งในน่านน้ำของกัมพูชาที่อยู่ติดกัน ส่วนใหญ่สินค้าประมงจะถูกขนส่งเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปในจังหวัดสมุทรสงครามและบางส่วนยังส่งไปไกลถึงภาคใต้ของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นศักยภาพของบ้านหาดเล็กที่เป็นทั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าประมงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย
ในอนาคตเมื่อความเป็นประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าเมืองชายแดนเล็ก ๆ อย่างบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จะได้รับความสนใจมากขึ้น นั่นเพราะที่นี่ตั้งอยู่บนถนนสาย R10 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Southern Economic Corridor) ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub regional Economic Corridors) ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB (Asian Development Bank)

และเมื่อมองจากแผนที่ บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตั้งอยู่กึ่งกลางภูมิภาคที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ ยิ่งหากโครงการท่าเรือทวายในเมียนมาดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด บ้านหาดเล็กจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในฐานะประตูเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนอย่างแน่นอนส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์