หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ข้อมูลที่ควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ

18 เมษายน 2015

ข้อควรระวังในการเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ
 
1. บุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในบรูไนฯ จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา 14 วัน แต่หากเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ต้องดำเนินเรื่องขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยก่อน

2. เมื่อเดินทางถึงบรูไนฯ ต้องกรอกแบบฟอร์มของสำนักตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรบรูไน (ซึ่งจะมีแจกบนเครื่องบิน) ให้เรียบร้อยเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเข้าเมือง

3. ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศบรูไนฯ ได้ไม่เกิน 2 ขวด (ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร) และเบียร์ 12 กระป๋องต่อการเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้งและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น
 
 การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าบรูไนฯ ต้องแจ้งและสำแดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทราบทุกครั้ง ซึ่งหากเดินทางเข้าบรูไนฯ ด้วยเครื่องบินโดยสาร จะต้องกรอกแบบฟอร์มสำแดงและยื่นต่อศุลกากรที่ท่าอากาศยานที่ช่องทางสำแดง (ช่องสีแดง) หากไม่สำแดงจะได้รับการลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรบรูไน
4. สินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดในการนำเข้าประเทศบรูไนฯ ได้แก่

(1) บุหรี่ นำเข้าได้ครั้งละไม่เกิน 200 มวน (หรือยาสูบ 250 กรัม) โดยต้องสำแดงต่อศุลกากรและต้องชำระภาษีบุหรี่ในอัตรามวนละ 25 เซนต์บรูไน

(2) น้ำหอม นำเข้าได้ไม่เกิน 60 มิลลิลิตรต่อครั้ง

5. ผู้เดินทางที่จะนำเงินติดตัวเข้าหรือออกจากประเทศบรูไนฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์บรูไน (หรือประมาณ 360,000 บาท) ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรบรูไนด้วย
 
 
credit : Royal Thai Embassy
            Brunei Darussalam

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์