หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสิงคโปร์

20 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4484)

1. สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในอัตราสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ ควรคำนึงถึงการประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอและมีอายุการใช้งานตลอดช่วงระยะเวลาการเดินทาง เผื่อในกรณีเกิดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ ที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือค้างคืนในโรงพยาบาล
 
2. ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration and Checkpoints Authority: ICA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ อาจซักถามและขอให้ผู้เดินทางเข้าเมืองตอบคำถามหรือแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าเมือง
ดังนั้น ผู้เดินทางไปสิงคโปร์ควรมีความพร้อมด้านข้อมูลและเอกสาร ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง อาทิ
- เอกสารหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก
- บัตรโดยสารขากลับ
- แผนการเดินทางท่องเที่ยว
- เงินสกุลสิงคโปร์ในจำนวนที่พอเพียงตลอดระยะเวลาของการท่องเที่ยว/พำนักในสิงคโปร์
- ผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล อาจนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ทั้งนี้ ผู้ที่มีประวัติการอยู่เกินกำหนด มีประวัติการลักลอบทำงาน เดินทางเข้าสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยว และพำนักอยู่เป็นระยะเวลานาน เคยเข้าเมืองสิงคโปร์ภายใต้ชื่ออื่น (เช่น มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) โดยไม่ได้แจ้งในใบตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ใบสีขาว) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) หรือกรณีอื่น ๆ ที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าแอบลักลอบทำงาน โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบข้อสงสัยและความไม่เหมาะสมใดๆ ก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ หรืออาจจะให้มีการขึ้นบัญชีผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสิงคโปร์เป็นระยะเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการเข้าเมือง สามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) เพื่อสอบถาม/ร้องเรียน/ตรวจสอบการถูกขึ้นบัญชีได้โดยตรง ที่ ICA_Feedback@ica.gov.sg
 
3. ระหว่างที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์ ขอให้เก็บรักษาหนังสือเดินทางให้ดี รวมทั้งควรทำสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชนแยกเก็บไว้ด้วย หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้รีบแจ้งความกับสถานีตำรวจสิงคโปร์ จากนั้น ติดต่อยื่นขอทำเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนำใบแจ้งความ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด รูปถ่าย 4 รูป เพื่อใช้ในการยื่นเรื่อง
 
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางสูญหายได้ที่ http://www.thaiembassy.sg/ชุมชนคนไทย/thai-citizens-residing-in-singapore/กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

4. หากมีกรณีฉุกเฉินจำเป็นที่จะต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขฉุกเฉิน +6584210105 (ขอสงวนไว้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น) ในกรณีทั่วไปอื่นๆ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +6567372644 ในวันและเวลาทำการที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ http://www.thaiembassy.sg/ หรือ อีเมล์มาที่ consular@ thaiembassy.sg

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์