หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเลี้ยงสัตว์ การประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมที่เวียดนามต้องการ การลงทุนจากต่างชาติ

17 เมษายน 2015

บทสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมศุลกากรเวียดนาม ต่อคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ แสดงถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเต็มตัว
 
การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลเวียดนามมีความกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ระบบสารสนเทศ การอำนวยความสะดวกพิธีการเกี่ยวกับศุลกากร การเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนาม การจัดทำระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบต่างๆ ตามที่ได้ให้ไว้กับอาเซียน และทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในเวียดนามเข้าใจถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาเวียดนามประสบผลสำเร็จในการดึงดูดนักลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศจากกิจการร่วมทุนมาเป็นกิจการที่ลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในอาเซียนที่น่าลงทุน อีกทั้งนักลงทุนยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เนื่องจากเวียดนามยังมีค่าแรงงานถูก ค่าครองชีพถูก และยังมีชายแดนติดกับประเทศจีนซึ่งเป็นตลาด ที่ใหญ่มาก ซึ่งน่าจะเป็นข้อดีอีกข้อที่ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
 
อุตสาหกรรมที่เวียดนามต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งการลงทุน ในอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำได้มีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเยอะ อย่างเช่น บริษัทซีพีจาก ประเทศไทย
 
 
ส่วนอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์