หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ระบบสาธารณสุขประเทศไทย

16 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 9898)

ประเทศไทยได้กำหนดให้การดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 ที่กำหนดให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้นำไปเป็นนโยบายในการดำเนินการจัดทำระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลส่วนใหญ่ในจังหวัดใหญ่ๆ จะมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยมากขึ้นและมีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรคจิตประสาท เป็นต้น นอกจากนี้ ในระดับหมู่บ้านยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงมีผลทำให้สามารถสร้างงานด้านส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ด้านการรักษาพยาบาลตั้งแต่มีระบบประกันสุขภาพ ทำให้ประชาชนได้รับหลักประกันเมื่อเจ็บป่วยครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ ซึ่งประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มการประกันสุขภาพเป็นสามกลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มข้าราชการ
2.กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และ
3.กลุ่มประชาชนทั่วไป
อย่างไรก็ตาม การสาธารณสุขไทยในปัจจุบันยังคงการเน้นการรักษาพยาบาลเป็นหลัก และยังไม่ได้ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่รอการแก้ไขเสมอมา
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์