หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียน กับ เอเชียน

16 เมษายน 2015

โดย : แสงจันทร์ แสนสุภา
 
อาเซียน กับ เอเชียน เป็นคำที่มีผู้ถามมาที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาว่าจะเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่เรียกชื่อย่อว่า เอซี (AC) จะใช้ว่า ประชาคมเอเชียน แบบ เอเชียนเกมส์ ได้หรือไม่
 
ในการเลือกใช้ อาเซียน หรือ เอเชียน นั้น อันดับแรกต้องดูว่าภาษาต่างประเทศที่ต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทยสะกดและออกเสียงอย่างไร อาเซียน มาจาก ASEAN ซึ่งเป็นคำย่อของ Association of South East Asia Nations (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ส่วน เอเชียน มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Asian Asian เป็นคำคุณศัพท์ของ Asia (เอเชีย) ซึ่งเป็นชื่อทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
Asian แปลว่า แบบเอเชีย เกี่ยวกับเอเชีย หรือของเอเชียก็ได้ แต่เดิม คำว่า Asia มีสะกดเป็นภาษาไทยกันหลายแบบ แต่ปัจจุบันสำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดให้ใช้ว่า เอเชีย

เวลาอ้างถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่หมายถึงประเทศ ๑๐ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้เป็นคำย่อทับศัพท์ว่า อาเซียน มากกว่าใช้คำเต็ม เช่น ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ก็หมายถึง ภาษาและวัฒนธรรมของ ๑๐ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ตราสัญลักษณ์อาเซียน เป็นรูปรวงข้าวสีทอง ๑๐ รวง นำมามัดรวมกัน ซึ่งแสดงถึงจำนวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ กีฬาอาเซียน ก็หมายถึงกีฬาที่จัดแข่งขันระหว่าง ๑๐ ประเทศในกลุ่มอาเซียน
 
สำหรับการใช้คำว่า เอเชียน นั้นมีทั้งที่ใช้เป็นชื่อเฉพาะ เช่น การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) หรือใช้บอกลักษณะที่เกี่ยวกับเอเชีย เช่น Asian Fruits คือ ผลไม้ของเอเชีย การจะใช้ว่า อาเซียน หรือ เอเชียน ต้องดูเจตนาในการใช้ด้วย ว่าจะให้หมายถึง ASEAN หรือ Asian เพราะถ้าใช้คำไม่ถูกต้องจะทำให้ความหมายที่ต้องการสื่อสารผิดไปด้วย.

 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์