หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
ระบบกฎหมายมาเลเซีย

29 เมษายน 2015

ระบบกฎหมาย
 
ระบบศาลในประเทศมาเลเซียเป็นระบบศาลเดี่ยว (Unified Court) คือ ระบบที่ศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอรรถคดีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคดีเพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ซึ่งรวมถึงศาลประจำรัฐ (State Courts) และศาลประจำประเทศ (Federal Court) ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียมีรากฐานมาจากระบบกฎหมายแบบจารีต (Common Law) ของประเทศอังกฤษ คดีส่วนใหญ่ถูกนำขึ้นพิจารณาคดีต่อศาลแขวง และ Session Court
 
เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นสหพันธรัฐ ในแต่ละรัฐจึงมีกฎหมายเนื่องจากด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตามกระบวนการดำเนินงานและโครงสร้างจะมีลักษณะที่เหมือนกันภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลาง โดยมีศาลชะรีอะฮ์ (Syariah Court) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและมีสภาศาสนาอิสลาม (Jabatan Agama Islam) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวอิสลามในคดีที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหมั้น สินสมรส ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร การปกครองบุตร และอื่นๆ
 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลชะรีอะฮ์แห่งรัฐปีนังจะเริ่มโดยคู่กรณีมาฟ้องต่อศาล เมื่อศาลรับฟ้องและนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนั้นอาจมีโอกาสที่จะยุติข้อพิพาทดังกล่าว ก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยนายทะเบียนจะกำหนดระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เกิน 3 เดือนและจะต้องเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใน 21 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเห็นว่าไม่มีโอกาสที่จะใช้วิธีการไกล่เกลี่ยได้ ก็จะนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามปกติ
 
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยจะดำเนินการในที่ส่วนตัวที่สุด เพื่อให้สามารถระบายความรู้สึกได้เต็มที่ โดยจะอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและผู้ดำเนินการใกล่เกลี่ย โดยไม่อนุญาตให้ตัวแทนหรือทนายความเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้ดำเนินการเท่านั้น
 
 หากการไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จก็จะทำข้อตกลงร่วมกัน และเพื่อให้ศาลมีคำสั่งต่อไปแต่หากการใกล่เกลี่ยล้มเหลวก็จะนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามปกติ โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยทุกขั้นตอนไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์