หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

14 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 11428)

โดย   เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดขึ้นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ตลอดจนการทำข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุผลสำคัญในการกระตุ้นให้อาเซียนเร่งดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2015 (พ.ศ.2558)
 
โดยความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนอันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายปัจจัยภายในภูมิภาคในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน อีกทั้งมีความร่วมมือในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านมาตรฐานการครองชีพและการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประเทศสมาชิกให้ลดน้อยลง
 
เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ได้มีการจัดทำแผนงานที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการสร้างบ้าน หรือ AEC Blueprint ที่ได้บูรณาการการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาจนบรรลุเป้าหมาย และเพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกในการดำเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกันโดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ
 
1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม ประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
 
2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ รวมถึง นโยบายการแข่งขัน สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่
 
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลกโดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาค
 
การดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2007 (พ.ศ.2550) ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน (AEC Blueprint) และตารางเวลาดำเนินงาน (Strategic Schedule)
 
ในการดำเนินงานแม้ว่าจะกำหนดให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันอย่างเคร่งครัด โดยอาเซียนได้จัดทำเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงานตาม AEC Blueprint เรียกว่า AEC Scorecard ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานรายประเทศสมาชิกและในระดับภูมิภาค เพื่อรายงานให้ผู้นำอาเซียนทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียนต่อไป
 
ทั้งนี้ ได้มีการใช้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อให้การรวมกลุ่มของอาเซียนมีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับและมีพันธสัญญาต่อกันมากขึ้น โดยกฎบัตรอาเซียนนี้เป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียน เป็นการวางกรอบโครงสร้างทางกฎหมายและองค์กร เพื่อให้การรวมตัวของประเทศสมาชิกมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพมากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบสำคัญในกฎบัตรอาเซียนระบุถึงโครงสร้างองค์กร การบวนการตัดสินใจ กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์