หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ลักษณะและองค์ประกอบของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

30 เมษายน 2015

โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) หรือ APSC จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี
 
ลักษณะสำคัญ 3 ประการ ของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
1. เป็นประชาคมที่ตั้งอยู่บนกฎ กติกา ที่มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน
2. เป็นภูมิภาคที่ทำงานร่วมกัน มีสันติภาพ มีเสถียรภาพ และยืดหยุ่น โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความมั่นคงที่ครอบคลุม
3. เป็นภูมิภาคที่มีพลวัต มุ่งไปข้างหน้า ในโลกที่มีการบูรณาการและมีการพึ่งพากันและกันมากขึ้น
 
ภายใต้กรอบการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) มีประเด็นที่ต้องดำเนินการมากมายหลายด้าน จึงได้มีการจัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) เพื่อแสดงถึงทิศทางมุ่งสู่การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ทั้งนี้ ได้จัดแบ่งองค์ประกอบของประชาคมนี้ออกเป็น 6 ด้านด้วยกัน ดังนั้น การติดตามข่าวคราวของความร่วมมือภายในเสาหลักนี้ก็จะแตกประเด็นตามกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งได้แก่
 
1. คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) เป็นองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรอาเซียนเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน
 
2. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM) เป็นการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน และอาจจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษขึ้นได้ตามความจำเป็น เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางในระดับนโยบายและทำหน้าที่ทบทวนข้อตัดสินใจต่าง ๆ มอบนโยบายและโครงการให้คณะกรรมการประจำอาเซียนหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นผู้ลงนามในความตกลงที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียนด้วย
 
3. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF) เป็นเวทีสำหรับปรึกษาหารือ (Consultative forum) ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพด้วยการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง โดยมีทั้งผู้แทนฝ่ายการทูตและการทหารเข้าร่วมการประชุม
 
4. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Minister’s Meeting : ADMM) เป็นการประชุมที่เป็นกลไกสูงสุดสำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงในอาเซียน การประชุมนี้จัดขึ้นทุกปีเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองถึงประเด็นความมั่นคงในปัจจุบันและความท้าทายที่ต้องเผชิญร่วมกันในภูมิภาค
 
5. การประชุมรัฐมนตรีด้านกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Ministers Meeting : ALAWMM) เป็นการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือและมุ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือขึ้นอย่างแท้จริง ในด้านกฎหมายบนประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน โดยตระหนักถึงความหลากหลายของระบบกฎหมายที่มีความแตกต่างในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
 
6. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime : AMMTC) เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจากอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องการความร่วมมือกันระหว่างประเทศ
 
นอกจากนั้น ยังมีประเด็นความร่วมมืออื่นภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่สำคัญ ได้แก่ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone-SEANWFZ)
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์