หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ลักษณะประชากรเมียนมา

2 เมษายน 2015

ลักษณะประชากรเมียนมา


โดย สำนักงาน ก.พ.

จากหนังสือของ UNDP ในรายงานการพัมรามนุษย์ปี พ.ศ.2556 กล่าว่า ประเทศเมียนมามีประชากร 59.1 ล้านคน ซึ่งมีประชากรถึง 135 เผ่าพันธุ์ และมีหลายเชื้อชาติพันธุ์ ประกอบด้วยชาติพันธุ์หลักๆ ดังนี้ คือ
- เมียนมาร้อยละ 68     - ฉานร้อยละ 9   - กะเหรี่ยงร้อยละ 7 
- ยะไข่ร้อยละ 4           - จีนร้อยละ 3     - อินเดียร้อยละ 2
- มอญร้อยละ 2           - และอื่นๆ ร้อยละ 5

ด้านศาสนา ประเทศเมียนมาเปิดเสรีภาพทางศาสนา ประชากรมีโอกาสเลือกศาสนาตามความศรัทธา โดยแยกประชากรตามการนับถือทางศาสนาดังนี้

- พุทธร้อยละ 89       - คริสร้อยละ 4 (แบ๊บติสต์ร้อยละ 3 โรมันคาทอลิกร้อยละ 1)
- อิสลามร้อยละ 4      - ผู้ที่นับถือผีร้อยละ 1
- และอื่นๆร้อยละ 2
 
ชาวเมียนมานับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ โดยประชากรกว่าร้อยละ 89นับถือศาสนาพุทธ ชาวเมียนมาเป็นผู้ที่เคร่งครัดในเรื่องศาสนาพุทธมาก และมีความเชื่อในเรื่องการทำบุญอย่างมาก โดยจะแบ่งเงินรายได้เกือบครึ่งหนึ่งไว้ทำบุญ

จะเห็นได้จากที่เมียนมามีวัดและเจดีย์เป็นจำนวนมาก มีผู้คนเดินทางไปทำบุญที่วัดและไปไหว้เจดีย์ต่างๆ ทุกวัน โดยไม่คำนึงว่าต้องเป็นวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น จึงจะไปวัดเมียนมาบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ.2517

ส่วนภาษา นอกจากมีภาษาเมียนมาเป็นภาษาทางการแล้ว เมียนมายังมีภาษาหลักที่่ใช้พูดกันในประเทศอีกถึง 18 ภาษา มากน้อยตามชนชาติต่างๆ ซึ่่งมีดังนี้

ภาษาเมียนมา (ภาษาทางการ)          ภาษาไทใหญ่(ฉาน)    
ภาษากะเหรี่ยง                                ภาษาอารากัน (ยะไข่)
ภาษามอญ                                    ภาษาปะหล่อง
ภาษาปลัง (ปะลัง)                           ภาษาปะรวก
ภาษาว้า                                        ภาษาจิงผ่อ (กะฉิ่น)
ภาษาอาข่า                                    ภาษาไทลื้อ
ภาษาไทขึน                                    ภาษาไทคำตี่
ภาษาม้ง                                         ภาษาเย้า (เมี่ยน)
ภาษามอเกน                                   และภาษามาเลย์

www.aseanthai.net


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์