หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แนวคิดเบื้องหลังการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

6 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2422)

โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของการนำความร่วมมือและข้อตกลงของอาเซียนที่ผ่านมาในด้านการเมืองและความมั่นคง มาดำเนินการให้เกิดความเป็นรูปธรรม โดยให้มีความเป็นแบบแผนยิ่งขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้อาเซียนมีความร่วมมือและข้อตกลงมากมายในด้านนี้ ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนธิสัญญาว่าด้วยการทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สมาชิกกว่า 25 ประเทศ รวมสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน และสหภาพยุโรป เข้าร่วมประชุม
 
สืบเนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น หลายปัญหามีความเกี่ยวพันระหว่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ก่อให้เกิดความขัดแย้งและสร้างผลกระทบต่อเนื่องซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากอาเซียนขาดเอกภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกันก็จะทำให้ปัญหาหลายด้านไม่สามารถยุติลงได้ การจัดตั้งเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีกลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ที่ต้องแก้ไขโดยสันติวิธี รวมถึงปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวพันกันระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศสมาชิกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยลำพัง อาทิ การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
 
การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ปัญหาและความขัดแย้งได้ด้วยสันติวิธี ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ปี 2009 (พ.ศ.2552) ที่หัวหิน ประเทศไทย อาเซียนจึงได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) ให้เป็นเสมือนพิมพ์เขียวในการสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งมีการจัดทำไปพร้อมกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การลงนามของผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภายใต้ปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ถือว่าเป็นการนำอาเซียนมุ่งสู่ประชาคมทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อม ๆ กัน
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์