หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความเป็นมาของเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

3 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2316)

โดย   พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
ปี 1997 (พ.ศ.2540) อาเซียนได้กำหนดวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2020 (ASEAN VERSION 2020) ซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญในการริเริ่มให้ ASEAN เป็นประชาคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียว มีสันติสุข และเอื้ออาทรต่อกัน จากนั้น ปี 2013 (พ.ศ.2546) ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการรับปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II or Bali Concord II) ซึ่งเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ที่ประกอบด้วยด้วยประชาคม 3 เสาหลัก (Community of 3 pillars) ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community : ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) โดยทั้งสามเสาหลักต้องมีการพัฒนาและดำเนินการในลักษณะที่คู่ขนานและมีความสมดุลกัน
 
ปี 2004 (พ.ศ.2547) ในการประชุมสุดยอด ASEAN ครั้งที่ 10 ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มีการรับรองแผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Community Plan of Action) โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน ยึดมั่นว่าต้องมีหลักประกันให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติภาพซึ่งกันและกันและกับโลก ด้วยสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรม มีประชาธิปไตยและความสมัครสมาน ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานร่วมและกฎเกณฑ์การดำเนินการที่ดีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีกลไกในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งที่มีประสิทธิผล และดำเนินกิจกรรมสร้างสันติและสิ้นสุดความขัดแย้ง
 
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงที่กว้างขวาง ภายใต้วิสัยทัศน์ ASEAN 2020 มากกว่าสนใจในด้านพันธมิตรทางทหาร การป้องกันประเทศ หรือการมีนโยบายต่างประเทศร่วมกัน แผนปฏิบัติการความมั่นคงอาเซียนเป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกันด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงสิทธิในอธิปไตยของประเทศสมาชิก ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของตนเองและการจัดการป้องกันประเทศ มุ่งเน้นที่ความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือแบ่งความรับผิดชอบกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสันติภาพ ความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค
 
ต่อมา ปี 2006 (พ.ศ.2549) ASEAN ได้ประกาศร่างพิมพ์เขียวกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter Blueprint) ขึ้นมาเพื่อให้เกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2020 (พ.ศ.2563) และในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2007 (พ.ศ.2550) ได้ตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้เสร็จสิ้นภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) นั่นย่อมหมายความว่า ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนต้องเกิดขึ้นแล้วภายในปีดังกล่าว จนกระทั่งปลายปีเดียวกันนั้นเอง ภายใต้การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการเร่งให้เกิดประชาคมอาเซียน ที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ทั้งสามเสาหลัก
 
จากนั้น ได้มีการจัดทำร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community Blueprint) อันเป็นแนวทางของการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือในเสาการเมืองและความมั่นคงของ ASEAN และได้มีการรับรองในปี 2009 (พ.ศ.2552) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่อำเภอชะอำ-หัวหิน ประเทศไทย
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์