หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 8384)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
1 ปีหลังจากการประกาศปฏิญญาบาหลี 2 ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547) ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme : VAP) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ 6 ปี (ค.ศ.2004-2010) ต่อจากแผนปฏิบัติการฮานอย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ให้ได้ โดยในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์นี้ให้ความสำคัญกับ 2 เรื่องหลัก คือ
 
1. การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกให้เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และ
2. การกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนา (ระหว่างประเทศสมาชิก)
 
ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์กล่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะเห็นว่ามีการกำหนดกลยุทธ์สำคัญไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 
 
 1. การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร (Building a Community of Caring Society)
 
 2. การจัดการผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Managing the Social Impact of Economic Integration)
 
 3. การส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Promoting Environmental Sustainability)
 
 4. การส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียน (Promoting an ASEAN Identity)
 
ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ประชุมได้ตกลงให้มีแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยจะดำเนินการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้เสร็จสิ้นภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เท่ากับว่ามีเวลาดำเนินการนับจากการลงนามประมาณ 8 ปี
 
4 เดือนหลังความตกลงให้มีแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนได้มีการจัดประชุมเพื่อยกร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรก (1st Meeting of Drafting the ASCC Blueprint) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จากการประชุมในครั้งนี้นำไปสู่การกำหนดคุณลักษณะและองค์ประกอบของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนี้ 
 
1. การมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นสังคมที่รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นเอกภาพในหมู่ประชาชาติและประชาชนอาเซียน โดยเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน สร้างสังคมที่เอื้ออาทรแบ่งปัน ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น
 
2. การตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินกิจกรรมที่เน้นการให้ความสำคัญกับประชาชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จะช่วยสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความเข้าใจอันดี การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแบ่งปันความรับผิดชอบ
 
3. การถูกกำหนดลักษณะโดยวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น ยึดมั่นในหลักการ มีความร่วมมือ มีความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพในเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม
 
4. การเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของประชาชนอาเซียน ท่ามกลางความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ โอกาสและสิ่งท้าทายในปัจจุบัน
 
5. การให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมในเรื่องการลดช่องว่างการพัฒนา โดยขจัดความแตกต่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ทั้งนี้ จะใช้เวลาดำเนินการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างปี ค.ศ. 2009 - 2015 (พ.ศ. 2552-2558)
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์