หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ดันตั้งเขตศก.ชายแดน

6 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1442)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 15 เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยได้เสนอให้ร่วมกันลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อดึงดูด นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น

ล่าสุดไทยกําลังเร่งผลักดันให้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สามารถบังคับใช้โดยเร็วที่สุด และยังย้ำถึงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนควรควบคู่กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบนพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ขณะเดียวกันได้หารือร่วมกันในเรื่อง วิสัยทัศน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มน้ำโขง เพื่ออํานวย
ความสะดวกกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ผ่านการบูรณาการกลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และยกระดับการพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและการระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สศช. เสนอว่าควรให้ผลักดันการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคลัสเตอร์ต่างๆ ภายในภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานอย่างเสรีภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)ในปี 58 และเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาถนน ท่าเรือ
สนามบิน ไฟฟ้า

2.การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และการพัฒนาชายแดน

3.การอํานวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ เช่นการพัฒนาระบบศุลกากร การใช้ประโยชน์จากการเปิดเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) และความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) การพัฒนาภาคบริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ด้วยที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โดย : เดลินิวส์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์