หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กำเนิดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

31 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4684)

โดย   สันติพจน์  กลับดี
 
ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ สุลตานบรูไนดารุสลาม นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II) หรือที่เรียกกันว่าปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) (ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550)
 
ผู้นำอาเซียนได้มีการตกลงที่จะเร่งรัดให้การจัดตั้งประชาคมอาเซียนแล้วเสร็จภายในปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558))  ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
 
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community : AEC)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
 
ถึงแม้ว่าในปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ 2 มีการกล่าวถึงการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนไปแล้วก็ตาม แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่คุ้นเคยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มากกว่าประชาคมอื่น ๆ อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องใกล้ตัว จึงได้รับความสนใจก่อนเรื่องอื่น ประกอบกับการที่หน่วยงานของรัฐบาล องค์กรเอกชน สถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลายเป็นชื่อที่คนไทยแทบทุกคนได้ยินในวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จนคุ้นเคยกันมากกว่าประชาคมอื่น ๆ
 
มาถึงตอนนี้ หากจะถามว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้ความสนใจกับเรื่องใดแตกต่างไปจากประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร คำตอบก็คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้ความสนใจไปกับการทำให้ประชาชนอาเซียนเป็นผู้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
 
โดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายในการสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนอาเซียน การสร้างอัตลักษณ์ของประชาชนอาเซียน การสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทรและแบ่งปันกัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนอาเซียน การสร้างความเข้าใจอันดีและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน การเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียมกันทางเพศ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม การเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาของประชาชนอาเซียน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ด้วย
 
แต่อย่างไรก็ตาม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างสอดประสานกันในฐานะที่ต่างก็เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
 

 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์