หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลุยจัดด่านแม่สอดกระตุ้นท่องเที่ยว

17 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1587)

นายสมชัยฐ์ หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยถึงแนวทางพัฒนาการค้าชายแดนไทย
พม่า ผ่านด่านแม่สอด-เมียวดี ว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตาก จะเร่งจัดระเบียบการค้าชายแดนให้ครอบคลุมในทุกประเด็น ทั้งด้านระบบโลจิสติกส์ แรงงาน การบริหารแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น

โดยแนวทางการจัดระเบียบชายแดนจะดําเนินการทั้งระบบ เช่น จัดสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทําพิธีการทางศุลกากร เพราะปัจจุบันมีรถบรรทุกสินค้ามาจอดข้างทาง ส่งผลต่อการจราจรในพื้นที่ การปรับปรุงสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 ตลอดจนเร่งผลักดันสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รองรับการขึ้นทะเบียน และการเข้า-ออกของแรงงานแบบเช้ามาเย็นกลับ อีกทั้งยังเร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรืออีดับเบิลยูอีซี ตลอดสาย จนถึงร่วมพัฒนาเส้นทางแม่สอด-เมียวดีกอกาเรก บูรณาการทํางานของหน่วยงานด้านการขนส่งอย่างจริงจัง ทั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร พาณิชย์ การท่องเที่ยว ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครอง

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทําให้ด่านแม่สอดเมียวดี การส่งออกขยายตัวโตรวดเร็ว เนื่องจากชาวพม่าต้องการ
สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย อีกทั้งระบบคมนาคม รวมทั้งโลจิสติกส์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนามากขึ้น ทําให้การค้าขายคล่องตัว ดังนั้นการจัดระเบียบดังกล่าวจะเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุน ทั้งด้านการค้า พาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ที่มา : คม ชัด ลึก

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์