หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
GATT ย่อมาจาก.......

30 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 17486)
 
GATT ย่อมาจาก General Agreement on Tariffs and Trads  มีความหมายได้ 2 นัย ดังนี้
 
1) หมายถึง ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ฉบับปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) เป็นความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศที่วางกฎเกณฑ์ให้ประเทศภาคีถือปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการค้าสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การค้าดำเนินไปโดยเสรีและเป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม ปัจจุบันความตกลงดังกล่าวได้รับการแก้ไขปรับปรุงใหม่ในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2529-2536 โดยมีการจัดทำเป็น "ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ฉบับปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537)” มาใช้แทน ฉบับปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490)
 
2) หมายถึง องค์การความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งมีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทำหน้าที่บริหารความตกลง GATT ค.ศ. 1947 (พ.ศ.2490) และกำกับดูแลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 
ปัจจุบัน GATT ในฐานะเป็นองค์การได้สิ้นสุดสภาพไป โดยมีองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม "ความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก” มาทำหน้าที่แทน โดยมีสำนักเลขาธิการอยู่ที่เดิม ซึ่งเคยเป็นสำนักเลขาธิการของ GATT ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก GATT เมื่อ พ.ศ. 2525 นับเป็นสมาชิกลำดับที 88
 
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์