หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อบรมผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC

29 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1959)

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแก้ไขปัญหาจาก อุบิเหตุทางถนน และตามแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพฤติกรรมคนขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสนับสนุนระบบโลตจิสติกส์ของประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สอดคล้องกับการที่รัฐบาลได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และต้องดำเนินการ "พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road Users) ให้มีความปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านโครบการต่าง ๆ มาโดยตลอด

ในการนี้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้กับผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถบรรทุกในเขตจังหวัดตรง ให้ตระหนักและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน เป็นการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดให้มีหัวข้อการบรรยาย "กฎ ระเบียบ การใช้รถใช้ถนนที่ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถควรรู้เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คนcredit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์