หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเสนอวิสัยทัศน์ด้านมั่นคงอาเซียน5มิติ

12 สิงหาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1191)


ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 หารือเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียนหลังการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ประเด็นหลักที่อาเซียนเห็นพ้องกันคือการให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในอาเซียน พร้อมกับต้องมีการรับมือกับปัญหาท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของอาเซียน อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ค้ามนุษย์ ยาเสพติด

นอกจากนี้อาเซียนเห็นว่าการจะคงบทบาทการเป็นแกนนำในสถาปัตยกรรมความร่วมมือต่างๆ ของภูมิภาคได้ จำเป็นต้องทำให้เวทีการหารือต่างๆ ในกรอบอาเซียน รวมถึงกับประเทศคู่เจรจา และความร่วมมืออื่นๆ อาทิ เออาร์เอฟ และอีเอเอส ซึ่งอาเซียนเห็นว่าต้องทำให้เวทีเหล่านี้เข้มแข็งขึ้น

ทั้งนี้ ไทยเสนอเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับคงบทบาทนำของอาเซียนในสถาปัตยกรรมความมั่นคงของภูมิภาคครอบคลุม 5 มิติ ประกอบด้วย 1.อาเซียนต้องสร้างความเป็นเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน 2.อาเซียนต้องเป็นแกนนำในการคลี่คลายสถานการณ์ที่อาจเป็นจุดเปราะบางที่จะกระทบกับความมั่นคงในภูมิภาค อาทิ ประเด็นทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี 3.อาเซียนต้องเป็นแกนนำในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาอำนาจ 4.อาเซียนต้องเป็นแกนนำให้เวทีความร่วมมือมีความเข้มแข็งมากขึ้น 5.อาเซียนต้องเป็นแกนนำและมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวว่า เอกสารที่ไทยเสนอได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิกอาเซียนและจะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558 ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการประชุมระหว่างอาเซียน-จีน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกัน ซึ่งได้มีการหยิบยกประเด็นทะเลจีนใต้ขึ้นมาพูดคุย เนื่องจากอาเซียนเป็นห่วงว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ในทะเลจีนใต้มีความตึงเครียดมากขึ้น จึงเห็นควรให้เร่งการหารือเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้(ซีโอซี) เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว โดยระหว่างนี้ควรมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ อาทิ การมีสายด่วนระหว่างกัน

credit : matichon
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์