หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 29 กับญี่ปุ่น

8 กันยายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1480)


อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 29 ทีประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมฯ ได้ทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (Vision Statement on ASEAN- Japan Friendship and Cooperation) และถ้อยแถลงร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (Joint Statement of ASEAN- Japan Commemorative Summit) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฉลองครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์ฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2556
ที่ประชุมฯ ได้ย้ำถึงบทบาทสำคัญของญี่ปุ่นในการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออก การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างอาเซียนกับญีปุ่นในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การจัดการภัยพิบัติ โดยผ่านกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ เช่น ASEAN-Japan Counter-Terrorism Dialogue และการใช้ประโยชน์จากกองทุน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF 2.0) เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน การผลักดันการจัดทำข้อตกลงด้านการลงทุนและการค้าบริการภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement: AJCEP) เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาจัดทำ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ที่กำลังดำเนินอยู่ให้แล้วเสร็จต่อไป รวมทั้งการเพิ่มบทบาทของญี่ปุ่นในการลดช่องว่างด้านการพัฒนาซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่นตาม Tokyo Strategy 2012 อีกด้วย

credit: mfa.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์