หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฟิลิปปินส์ไฟเขียว 7 รง.ไก่ปรุงสุกไทย

26 กันยายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1983)

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ที่อนุญาต การส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุก แก่โรงงานส่งออกเนื้อไก่ของไทย 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานในเครือบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด
6 แห่ง และ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 1 แห่ง พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรรับรอง
คุณภาพให้โรงงานทั้ง 7 แห่งที่ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของฟิลิปปินส์และองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศหรือโอไออีแล้ว

ที่ผ่านมา ไทยยังไม่เคยมีการส่งออก เนื้อไก่ปรุงสุกไปยังประเทศฟิลิปปินส์หลังจากการครั้งนี้จะ
ทําให้การตกลงซื้อขายระหว่างกันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากจะทําให้มีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ยังไม่เคยสมัครขอรับการตรวจรับรองส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์มีความสนใจ และประสงค์จะขอสมัครเพื่อ
ส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์มากขึ้น ซึ่งทางกรมปศุสัตว์พร้อมจะให้คําแนะนํา และดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ก่อนที่จะทําหนังสือเป็นทางการแจ้งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ต่อไป

นายคึกฤทธิ์อารีปรกรณ์ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย กล่าวว่า การส่งออกไก่ในตลาดฟิลิปปินส์จะเป็นไก่ปรุงสุก 100% เพื่อป้อนตลาดกลุ่มฟาสต์ฟู้ดที่มีความต้องการมาก แต่ไม่เคย
เปิดตลาดให้กับไทย ส่วนใหญ่จะนําเข้าจากสหรัฐ บราซิล ในรูปของไก่สด และสามารถผลิตได้เองทั้งหมดนี้เป็นคู่แข่งที่สําคัญของไทย การเปิดตลาดในช่วงแรกอาจไม่ดีนัก เนื่องจากต้องศึกษาปัจจัยในภาพรวมแต่จากคุณภาพของไก่ไทยที่ทุกประเทศให้การยอมรับ คาดว่าจะสามารถเจาะตลาด แห่งนี้ได้และถือว่าเป็นตลาดที่ท้าทาย

ที่ผ่านมาไทยไม่เคยส่งออกในตลาดฟิลิปปินส์มาก่อน ยังไม่รู้จักรสชาติที่ผู้บริโภคต้องการ ดังนั้นการทําตลาดจะลําบาก ในช่วงแรกประกอบกับฟิลปินส์ให้การรับรองโรงงานไก่แปรรูปของไทยปีต่อปี
เท่านั้นทําให้การวางแผนรุกตลาดแห่งนี้ลําบาก เมื่อเทียบกับตลาดญี่ปุ่นที่ใบรับรองจะมีระยะเวลา 2 ปี
ดังนั้น จึงต้องดูภาพรวมอีกครั้งก่อนวางแผนส่งออกอย่างจริงจัง
โดย : กรุงเทพธุรกิจ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์