หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฝึกแรงงานเพื่อนบ้านรับ AEC

26 กันยายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1604)

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพ 3 สัญชาติคือ ลาว กัมพูชา และพม่า ว่า ในปี 2557 กพร.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 14 ล้านบาท จากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการฝึกทักษะให้แก่แรงงาน 3 สัญชาติใน 22 จังหวัด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งที่ผ่านมาสามารถฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานได้ 2,400 คน ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ช่างก่อสร้าง นอกจากฝึกอบรมฝีมือแล้วยังได้ส่งเสริมให้แรงงานเพื่อนบ้านเรียนรู้วัฒนธรรม รู้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานของไทยและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ในปี 2558 จะดําเนินโครงการนี้ต่อ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กต.12 ล้านบาท ตั้งเป้าอบรมแรงงานให้ได้ไม่ต่ํากว่า 2,400 คน ใน 22 จังหวัด และจะเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด คือ ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหารตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เช่น ช่างก่อสร้าง เย็บผ้า โลจิสติกส์เป็นต้น

นอกจากนี้กพร.จะสํารวจความต้องการแรงงานในพื้นที่ให้มีความชัดเจน อีกทั้ง กพร.ได้เตรียมจะแก้ไขระเบียบ กพร.ว่าด้วยการเตรียมฝึกเข้าทํางาน พ.ศ.2547 ที่กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีสัญชาติไทยจึงจะได้ใบประกาศรับรอง ซึ่งจะแก้ไขให้เด็กไร้สัญชาติและแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้าฝึกอบรมได้รับใบประกาศรับรองเช่นเดียวกับแรงงานไทยเพื่อให้สามารถเข้าทํางานได้credit : matichon

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์