หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เยอรมัน-ไทยแก้ปัญหาแรงงาน

5 ตุลาคม 2014

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา "มาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" ตั้งเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือจากภาคเอกชนในระบบอาชีวศึกษาและพัฒนาการสอนงานในสถานประกอบการในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภูมิภาค
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกำหนดจะให้มีขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐ และเอกชนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วม คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม รวมถึงประเทศในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนามาตรฐานระดับภูมิภาคอย่างเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในภูมิภาคอีกด้วย โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน โดยกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี และจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2558
 
นายคริสเตียน ชเตือร์ ผู้อำนวยการโครงการ GIZ กล่าวว่า ระบบการศึกษาทวิภาคีเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศเยอรมนีมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการเชื่อว่าการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในระบบการพัฒนาแรงงานไม่เพียงแต่จะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานในปัจจุบันได้ แต่ยังเป็นเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างยั่งยืน"เป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือ การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสำหรับครูฝึกในสถานประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบตามเกณฑ์ให้แก่ภาคเอกชน โดยจะเริ่มจากประเทศไทยและเวียดนาม จากนั้นจะขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป"

credit : thanonlineกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์