หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน

8 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1666)


ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภานัดพิเศษว่า ที่ประชุมได้รับทราบและวิเคราะห์ผลการจัดประชุมผู้แทนครู จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ ติมอร์เลสเต ที่คุรุสภาเป็นเจ้าภาพ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ซึ่งแต่ละประเทศได้นำเสนอกรณีศึกษาในวิชาชีพครู โดยบอร์ดคุรุสภาเห็นว่า มีเรื่องสำคัญที่ไทยควรเรียนรู้และนำมาปรับใช้อาทิ ประเทศที่มีการพัฒนาสูง เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย จะมีระบบวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีระบบการพัฒนาที่ดี มีการคัดเลือกคนเก่งเข้ามาเป็นครู มีการพัฒนาต่อเนื่องมีทิศทางที่ชัดเจน มีความต่อเนื่องในนโยบายพัฒนาสถาบันผลิตครู คือ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเข้มแข็ง มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีการพัฒนางานวิชาการอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้เกือบทุกประเทศในอาเซียนพยายามพัฒนาวิชาชีพ โดยอาศัยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเน้นการวิจัยในทุกระดับ และ หลายประเทศพยายามนำระบบการประเมินครูเข้ามาช่วยเพื่อยกระดับคุณภาพครู
ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมผู้แทนครูอาเซียนได้เสนอให้สร้างมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพครูของอาเซียนร่วมกัน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการทำงานของครูว่า งานหลัก ๆ ครูต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งทุกประเทศต่างก็บ่นว่า งานของครูมีหลายอย่าง อีกทั้งแต่ละประเทศก็ให้ค่าตอบแทนครูไม่เหมือนกัน
ดังนั้นควรกำหนดเป็นมาตรฐานของอาเซียนว่า ครูควรได้ค่าตอบแทนอย่างไร เช่น เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าปีหน้าคุรุสภาจะขยายวงการประชุมจากอาเซียนให้เป็นระดับโลกมากขึ้น


credit : dailynews
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์