หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ที่สาธารณรัฐอิตาลี

16 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1311)


นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป ที่สาธารณรัฐอิตาลี อย่างเป็นทางการ ในวันนี้ โดยแสดงความพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกหลากหลายด้าน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงชี้แจงสถานการณ์ไทย เพื่อเรียกความเชื่อมั่น
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุม ผู้นำเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 10 ณ นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคมนี้ โดยหัวข้อหลักของการประชุม คือ การเป็นหุ้นส่วนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคง (Responsible Partnership for Sustainable Growth and Security)
ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะได้กล่าวแถลงแสดงวิสัยทัศน์ต่อนานาชาติ เพื่อแสดงความพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน และมีความมั่นคงทั้งปัจจุบันและอนาคต ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ และชี้แจงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย สถานการณ์การเมืองไทย รวมทั้งการเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการ (Roadmap) เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เชื่อว่า การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสดีในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาคมโลกว่าไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค และมีนโยบายที่เด่นชัดในการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำและกฎระเบียบการค้าให้เป็นสากล รวมถึงประเด็นท้าทายต่าง ๆ ของโลก อาทิ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉบับพลัน การแพร่โรคระบาดข้ามชาติ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้หารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่าง ๆ และพบหารือกับนักลงทุนไทยในอิตาลีและนักธุรกิจไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เพื่อขยายฐานการค้า การลงทุน

credit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์