หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
6 นิคมฯขยายพื้นที่เพิ่ม รองรับการลงทุน AEC เข้าไทย

21 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2432)

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย
ผลการประชุมคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม หรือ บอร์ด กนอ. ว่า บอร์ดเห็นชอบให้ขยายพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 6 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 4,022 ไร่ คิดเป็นเงินลงทุนในการพัฒนา
ประมาณ 6,751 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของภาค
การลงทุนที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากการใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ภายหลังเปิดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 อย่างเป็นทางการ

นิคมฯ ทั้ง 6 แห่ง เป็นนิคมฯ ร่วมดำเนินงานระหว่าง กนอ. กับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอกชน
ประกอบด้วย 1. นิคมอุตสาหกรรม อมตะชิตี้ จังหวัดระยอง บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด เป็นผู้พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม ได้ขอขยายพื้นที่เพิ่ม ประมาณ 2,524 ไร่ จากพื้นที่เดิมที่ได้มีการพัฒนาพื้นที่แล้ว 11,483
ไร่ ขายพื้นที่ไปแล้ว 8,171 ไร่ และยังมีพื้นที่ขายคงเหลือ 874 ไร่ ซึ่งการลงทุนขยายพื้นที่เพิ่มในครั้งนี้
เพื่อรองรับต่อความต้องการขยายกำลังการผลิต และรองรับการลงทุนใหม่ โดยจะใช้วงเงินลงทุน
ประมาณ 4,842 ล้านบาท คาดว่าจะพัฒนาเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี

2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ขอขยายพื้นที่ ประมาณ 631 ไร่ จากพื้นที่โครงการเดิมที่มีอยู่ ประมาณ 3,160 ไร่ ใช้วงเงินลงทุน ประมาณ 822.92 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)

3. นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดระยอง บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จำกัด เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ขอขยายพื้นที่เพิ่ม ประมาณ 704 ไร่
จากโครงการเดิมที่มีพื้นที่พัฒนา 9,034 ไร่ และได้ขายหมดแล้วจึงต้องขอขยายพื้นที่เพิ่มเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมการ ผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า โดยใช้วงเงินลงทุน ประมาณ 762 ล้านบาท

4. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง บริษัทระยอง 2012 จำกัด เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ขอขยายพื้นที่เพิ่ม ประมาณ 49 ไร่ จากพื้นที่โครงการเดิมที่มีอยู่ 1,232 ไร่ โดยวงเงิน
ลงทุน ประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA)

5. นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท จำกัด เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ขอขยายพื้นที่ 83 ไร่ ปัจจุบันนิคมฯ ดังกล่าวมีการพัฒนาพื้นที่แล้ว 1,561 ไร่ พื้นที่ขาย
แล้ว 1,090 ไร่ คงเหลือพื้นที่ขาย ประมาณ 99 ไร่ โดยการขยายพื้นที่ในครั้งนี้ มีวงเงินลงทุน ประมาณ
270 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมฯซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ

6. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้ขออนุญาตจาก กนอ. ในการจัดรูปแปลงที่ดินให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
จำนวน 31 ไร่ ซึ่งยังคงจำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่สีเขียวจำนวนเท่าเดิมรวมเป็นพื้นที่โครงการ
ทั้งสิ้น 3,198 ไร่


ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์