หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ตราดแจ้งการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้าน

22 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1793)

นางรัตนาภรณ์ วัชโรทัย จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตราดได้ย้ายศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดตราด ไปตั้งบริเวณใต้อาคาร 60 เตียง โรงพยาบาลตราด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา ซึ่งจากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าคนต่างด้าวที่มารายงานตัวและขอรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวจำนวนลดน้อยลงตามลำดับ จังหวัดตราดจึงออกประกาศเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ โดยดำเนินการเฉพาะวันพุธในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งวันพุธสุดท้ายตรงกับวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 การดำเนินการดังกล่าวทำให้มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก

ดังนั้น จึงขอให้นายจ้างที่ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวไว้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด รีบไปดำเนินการตามวันและเวลาที่นัดหมาย ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดตราด แห่งใหม่ พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

- แบบกอรกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนไม่มีสัญชาติไทย 1 คน/1 ฉบับ
- สำเนาแบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (แบบ 1) ที่แจ้งไว้กับสำนักงานจัดหางานฯ
- หนังสือมอบอำนาจให้ญาติมาดำเนินการ กรณีนายจ้างไม่ได้ไปด้วยตนเอง (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ) และ
- ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 แบ่งเป็นค่าทำบัตร 80 บาท, ค่าตรวจโรค 500 บาท, ค่าบัตรประกันสุขภาพ 1,600 บาท และค่าใบอนุญาตทำงาน 450 บาทรวมเป็นเงิน 2,630 บาท
สำหรับนายจ้างที่เลยวันนัดไปแล้ว ขอให้โทรสอบถามวันนัดหมายใหม่ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด โทร 039 530 841, 039 520 218 และ 088 928 2270 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ศูนย์ฯ จะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ท่านอย่างเพียงพอ


credit : www.thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์