หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
EXIM BANKจัดทำแผนเพื่อรองรับ AEC

22 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1522)

นายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM
BANK) เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนธุรกิจปี 2558 และแผนวิสาหกิจ 5 ปี
(ปี 2558-2562) ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK ว่า EXIM BANK อยู่ในระหว่าง
การจัดทำแผนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ในปลายปี 2558 เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจและพร้อมจะเข้าสู่ตลาด AEC นึกถึงและใช้บริการ
EXIM BANK เป็นเครื่องมือในการบุกเบิกหรือขยายตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

EXIM BANK ในวันนี้จะดำเนินภารกิจโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะ "เป็นธนาคารที่สร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีโลก โดยเฉพาะ AEC" ตลอดจนยุทธศาสตร์ของประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนให้ไทยเป็น Trading Nation การสนับสนุน Digital Economy และธุรกิจตามเทรนด์ใหม่ เช่น Green Business การมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การสนับสนุนการค้าชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา EXIM BANK ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสมาคมต่าง ๆ
อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และ SMEs เพื่อกำหนดทิศทางที่ EXIM BANK จะดำเนินไปในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยชูบริการของ EXIM BANK ที่แตกต่างและไม่แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นบริการเพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุน และการพัฒนาบริการใหม่ ๆ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนใน
AEC โดยเฉพาะการปิดช่องว่างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และดึงเอา SMEs เข้าไปรวมอยู่ใน
Supply Chain ของภาคธุรกิจไทยอย่างครบวงจรและสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกันกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จแล้ว

สำหรับกลุ่มธุรกิจไทยที่มีศักยภาพเข้าไปขยายตลาดใน AEC โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
CLMV เช่น ธุรกิจการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพม่า การส่งออกเครื่องจักรกลเกษตรและบริการด้าน
การท่องเที่ยวใน สปป.ลาว การย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเข้าไปในกัมพูชา
และการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมหนักหรือส่งออกสินค้าระดับพรีเมียมไปเวียดนาม


ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์