หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปรับหลักสูตรปวช.-ปวส.รับอาเซียน

23 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2237)


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 และปรับปรุงเพิ่มเติมลงวันที่ 17 ก.ค. เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทุกกลุ่ม ทุกสาขาวิชา ตลอดจนอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้กับนักศึกษา ในสาขาวิชาที่สถานศึกษา แสดงความจำนงเปิดสอนหลักสูตรปวส.ใหม่นี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วนั้น
ขณะนี้สอศ.กำลังพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาทั้งสองระดับใหม่ เพื่อสอดรับกับมาตรฐานนานาชาติ เนื่องจากขณะนี้ในระดับอาเซียนได้กำหนดกรอบพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตร ฐานอาเซียนออกมาแล้ว ที่เห็นเด่นชัดคือกรอบ MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) ที่ใช้ในสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่กำลังจะออกมา ดังนั้น สอศ. ต้องปรับหลักสูตรให้สอดรับด้วย


credit : khaosod
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์