หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โคราช เปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน

28 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1660)

วันนี้ นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 8 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา ที่มีสื่อนวัตกรรม ผลงานเป็นเลิศ ใน 5 ด้าน คือ นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน นวัตกรรมทางด้านสื่อ การสอน นวัตกรรม ทางด้านการประเมินผล และนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีสื่อนวัตกรรมผลงานเป็นเลิศ การแสดงบนเวที และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการดีเด่นอีกด้วย


credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์