หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย ลาว และ กัมพูชา ร่วมบริหารจัดการแก้ปัญหาการปลูกป่าอาเซียน

4 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 2459)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือ สปป.ลาว และ กัมพูชา ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ที่ สปป.ลาว เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงข้ามชาติบริเวณแนวชายแดน

พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นางรวีวรรณ ภูริเดช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐกัมพูชาเกี่ยวการบริหารจัดการและแก้ปัญหาการปลูกป่าอาเซียนตามนโยบายรัฐบาลไทยที่จะมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบริเวณแนวชายแดนทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดทำธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) และการจัดการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของการอนุรักษ์ในภาพรวมระหว่างประเทศและเป็นประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นด้วย

รวมทั้ง หารือเรื่องการจัดการพื้นที่ป่าคุ้มครองระหว่างประเทศ (ผาแต้ม-สามเหลี่ยมมรกต) ที่มีการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และสำรวจข้อมูลพื้นที่ป่าข้ามพรมแดนและการรักษาป่าพื้นที่รวมกัน 3 ล้านไร่ การป้องกันการลักลอบค้าไม้พะยูงผิดกฎหมาย โดยประเทศไทยขอให้ สปป.ลาว และกัมพูชา ช่วยหาแนวทางป้องกันการค้าไม้พะยูงที่ผิดกฎหมายร่วมกัน 3 ฝ่าย พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันอย่างเต็มที่ และแจ้งให้ประชาชนของแต่ละประเทศรับทราบว่าการตัดและค้าไม้พะยูง หากไม่มีการขออนุญาตถือว่าผิดกฎหมายและจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง ที่สำคัญต้องเจรจากับประเทศปลายทางที่รับซื้อไม้พะยูงควบคู่กับการควบคุมการค้าตามอนุสัญญาไซเตสอย่างเข้มงวดด้วย

นอกจากนี้ ได้ร่วมกันหารือเรื่องการลดปัญหาหมอกควัน-ไฟป่าข้ามพรมแดน โดยขอให้แต่ละประเทศช่วยกันลดจุดความร้อนจากไฟป่า (Hotspots) ทั้งนี้ ประเทศไทยเตรียมสนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดอากาศเคลื่อนที่เพิ่มเติมในพื้นที่ที่สำคัญ และสนับสนุนการจัดสร้างสวนรุกขชาติ ไทย-ลาว ทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว เพื่อใช้รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไว้ศึกษาวิจัยและเรียนรู้ต่อไปCredit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์