หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนร่วมประชุมกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

9 พฤศจิกายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1078)


เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 15 (The 15th Informal ASEAN Ministerial Meeting On Environment: 15th IAMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพิจารณาประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
ได้แก่ ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ASEAN Joint Statement On Climate Change 2014) เพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 20 ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเปรู

ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันรวมถึงการรับรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Mt.Hamiguitan Range และอุทยานแห่งชาติ Tubbataha Reefs ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

โดยในระหว่างการประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณต่อประเทศไทยที่ได้ริเริ่มพัฒนาแอพพลิเคชั่น Air4ASEAN เพื่อการติดตามสภาพคุณภาพอากาศในประเทศอาเซียนแบบ Real Time ที่สามารถใช้ได้กับ Smartphone และ Tablet ซึ่งจะเปิดใช้งานสำหรับสาธารณะชนอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้แอพพลิเคชั่นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้หารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในเรื่องของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องโครงการปลูกป่าอาเซียน และความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขการลักลอบตัด และค้าไม้พะยูงตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งได้รัการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งสองประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์