หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สรรพสามิตจัดประชุม 10 ชาติอาเซียนกำหนดนโยบายภาษีรถยนต์รับเออีซี

20 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1470)

สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "The Director - General Meeting of ASEAN Member Countries on Automobile Taxation" ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้ มีอธิบดีที่กำกับดูแลงานด้านภาษีสรรพสามิตจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมถึงผู้แทนส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านนโยบายภาษีสรรพสามิตโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง

1. มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2015

2. มุ่งทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)

3. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค, ตลาดการเงินและตลาดทุน, ภาษีศุลกากรและ ภาษีสรรพสามิต, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

การหารือร่วมกันจะเกิดประโยชน์ ซึ่งกรมสรรพสามิตของไทยก็จะนำเอาข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการวางนโยบายภาษีสรรพสามิต โดยเฉพาะนโยบายภาษีสรรพสามิตรถยนต์นอกจากจะส่งผลต่อราคาขายปลีกรถยนต์แล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์