หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศรีสะเกษขยายระบบการมีพาสปอร์ต

12 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2317)

สุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ เป็นจุดผ่านแดนถาวรติดกับประเทศกัมพูชา จึงมีความประสงค์ที่จะยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดโอกาสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ซึ่งขณะนี้การเดินทางสัญจรข้ามแดนของประชาชนทั้งสองฝ่ายยังไม่สะดวกเพียงพอ ต่อการกระตุ้นให้เกิดระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้า เนื่องจากการใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือผ่านแดน(Border Pass) เป็นหลัก ทำให้จำกัดเฉพาะผู้มีรายได้ระดับบน

สุริยะกล่าวว่า เมื่อมีโอกาสจะพัฒนาก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมควรส่งเสริมศักยภาพประชาชนคนไทยทุกระดับให้มีโอกาสในการเดินทางเท่าเทียมกันด้วยรูปแบบสากล คือการมีหนังสือ เดินทางทุกคน อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการเดินทางสัญจรข้ามแดน รวมทั้งทำให้ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลบุคคลได้อย่างเป็นระบบสากล หลีกเลี่ยงการเกิดข้อพิพาทจากการใช้เอกสารชั่วคราวอื่น ๆ ที่ประชาชนอาจเข้าใจไม่ดีพอ

ดังนั้น จึงขอเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาดำเนินการ คือ
1. ขอให้มีการใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว โดยให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปถึง จ.เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

2. ขอให้ขยายระบบการขอมีหนังสือเดินทางครอบคลุมถึงระดับพื้นที่และลดอัตราค่าธรรมเนียมการขอมี
หนังสือเดินทางให้อยู่ในระดับที่ประชาชนระดับล่างสามารถขอได้โดยเสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- กระจายแหล่งการขอมีหนังสือเดินทางให้ประชาชนสามารถขอได้สะดวก อาทิ ตั้งศูนย์ผลิตที่จังหวัด
ที่มีด่านพรมแดน แม้หากบุคลากรไม่เพียงพอก็สามารถมอบหมายให้สำนักงานทะเบียนอำเภอ/เทศบาล ท้องถิ่นดำเนินการแทนได้
- ลดอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบันลงให้ประชาชนในระดับล่างที่มีภูมิลำเนาตามแนวชายแดนสามารถชำระได้ เช่น เล่มละไม่เกิน 200 บาท ซึ่งถ้าหากต้นทุนการผลิตมีราคาสูงสามารถออกระเบียบจัดเก็บคืนครั้งละ 10 - 20 บาท จากการใช้เดินทางข้ามแดนและส่งคืนให้กระทรวงการต่างประเทศ
- หรือกำหนดอัตราค่า ธรรมเนียมเป็นรายปีต่อเล่ม เช่น 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุ 1 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท/เล่ม 2. หนังสือเดินทางที่มีอายุ 2 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 400 บาท/เล่ม
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุ 3 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 600 บาท/เล่ม เป็นต้น
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์