หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กันตนา ดันไทยฮับอุตฯภาพยนตร์/บันเทิง

12 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1323)

ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดี สถาบันกันตนา เปิดเผยว่า ด้วยเป้าหมายในการผลักดันให้ไทย
เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ทำให้
สถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านหลักสูตรและบุคลากรเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรม

โดยที่ผ่านมาพบว่า หลังเปิดทีวีดิจิตอลตั้งแต่ต้นปี ปัญหาด้านบุคลากรเป็นปัญหาที่สำคัญและยังขาด
แคลนอยู่มาก ดังนั้นการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวที่จะมีขึ้นในอนาคตถือเป็นสิ่งที่ต้องเร่ง
ดำเนินการ ขณะเดียวกันการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี จะส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยมีความคึกคัก เพราะในระดับอาเซียนก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาบุคลากรเช่นกัน
เพราะในประเทศอาเซียนยังไม่มีสถาบันหรือหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้านนี้โดยเฉพาะ

ขณะที่ประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นคู่แข่งของไทยคือ สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยพบว่าแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็ก มีการผลิตภาพยนตร์น้อย แต่กลับมีผู้เดินทางไปศึกษาด้านนี้จำนวนมาก เพราะมีมหาวิทยาลัยระดับโลกเข้าไปเปิดทำการเรียน
การสอนจำนวนมาก ขณะที่สาขาภาพยนตร์หรือแอนิเมชันยังมีจำกัด ทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบกว่า และถูกจัดให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ยกเว้นเกาหลี และญี่ปุ่น ที่มีพัฒนาการและความชำนาญอย่างต่อเนื่องในหลายสิบปีที่ผ่านมา

ส่วนประเทศในอาเซียนที่น่าจับตา ได้แก่ เวียดนาม ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันมีการ
แลกเปลี่ยนด้านความรู้บุคลากรกับเวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดคอร์สอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น และมีผู้สนใจจากเวียดนาม รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา ลาว กัมพูชาเข้ามาเรียน
ด้วย

นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ 2 ภาษา เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามา
เรียนได้ โดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าหลักสูตร
ปกติ 10 - 20% ขณะเดียวกันสถาบันก็ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ
เทศกาลภาพยนตร์ Thailand International Film Destination Festival 2014 ฯลฯ เพื่อเป็นการ
สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้วยที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์