หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายผลักดันการค้าชายแดน

13 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1119)

กระทรวงพาณิชย์ เสนอภาคเอกชนร่วมเป็นหุ้นส่วนผลักดัน 3 เรื่องสำคัญ เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ตั้งเป้าหมายผลักดันการค้าชายแดนให้มีมูลค่าเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานสัมมนา "ยุทธศาสตร์การค้าหลัง AEC 2015 และความร่วมมือทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน" ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AEC ของไทย โดยเสนอให้ภาคเอกชนมาร่วมเป็นหุ้นส่วนใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน หุ้นส่วนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และหุ้นส่วนเพื่อการขับเคลื่อนการค้าสู่เวทีโลก โดยใช้ AEC เป็นฐานการผลิต

ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมใช้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน เป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษจะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางและตัวเร่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค รัฐบาลจึงได้ลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สำคัญ คือ

การพัฒนารถไฟทางคู่ เพื่อเชื่อมโยงขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งภายในประเทศและการเชื่อมต่อกับอาเซียนอย่างบูรณาการ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์จากร้อยละ 15 ต่อ GDP ภายในปี 2565 โดยใช้งบประมาณราว 3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย และทวีปเอเชียโดยรวม

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และกัมพูชา มีมูลค่ากว่า 720,000 ล้านบาท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และในปีหน้า 2558 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายผลักดันการค้าชายแดนให้มีมูลค่าเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านบาท จากปีนี้ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาทCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์