หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอนำทัพธุรกิจบุกนอกแสวงหาโอกาสลงทุนใหม่ใน 13 ประเทศ

3 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1223)

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) นอกจากจะเน้นดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศแล้ว ยังจะเพิ่มการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย

สำหรับปี 2558 บีโอไอวางแผนจัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการไทยไปศึกษาลู่ทางการลงทุนใน
ต่างประเทศรวมจำนวน 20 ครั้ง ใน 13 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม 3 ครั้ง อินโดนีเซีย 3 ครั้ง
เมียนมา 2 ครั้ง เติร์กเมนิสถาน 2 ครั้ง มาเลเซีย 2 ครั้ง บังกลาเทศ ปากีสถาน สปป.ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ และคีร์กีซสถาน ประเทศละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ยังได้เตรียมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักธุรกิจไทย การจัดสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2558 นี้ บีโอไอร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะนักลงทุนไทยกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตร อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เดินทางไปศึกษาลู่ทางการ
ลงทุน ณ กรุงธากา และเมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์