หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจัดประชุมรมต.อาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1489)


ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting: TELMIN) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (The 15th ASEAN Telecommunications and IT Senior Officials Meetings: TELSOM) ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ภายใต้หัวหลัก (Theme) คือ "Transforming ASEAN: Moving Towards Smart Communities" (การปรับเปลี่ยนอาเซียน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประชาคมในทุกๆ ระดับของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ฉลาด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
โดยสาระสำคัญของการประชุม จะประกอบด้วย กิจกรรมและแผนการดำเนินการความร่วมมือด้านไอซีที สถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 การจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ASEAN ICT Fund สำหรับปี 2558 การสมทบเงินเข้าสู่กองทุน ASEAN ICT Fund รอบที่ 2 การนำเสนอกรอบแผนแม่บทไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan) หลังปี 2558 การรับทราบผลการประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน (ATRC) ครั้งที่ 20 และการรับรองแถลงการณ์กรุงเทพ (Bangkok Statement)
รวมทั้งการหารือกับคู่เจรจาอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สหภาพยุโรป และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อพิจารณากิจกรรมแผนงาน/โครงการความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกัน


credit : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์