หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการค้าต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ใช้สิทธิ JTEPA จัดสรรนำเข้าเหล็กปี 2558

6 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1987)


กรมการค้าต่างประเทศประกาศผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ปี 2558 ผู้ประกอบการเร่งลงนามรับส่วนจัดสรรภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการนำเข้าสินค้าหมวดเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลง JTEPA ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กำหนดปริมาณโควตาปี 2558 ตามข้อเสนอของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กและสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยแล้ว โดยการนำเข้าเหล็ก 3 กลุ่มจากประเทศญี่ปุ่น คือ
กลุ่ม 1 (Q9) เหล็กแผ่นรีดร้อน กัดกรด เคลือบน้ำมัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปริมาณโควตารวม 210,000 ตัน แบ่งการจัดสรรเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปริมาณ 207,000 ตัน จัดสรรให้แก่ผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวจากญี่ปุ่นที่มีประวัตินำเข้าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (2555 – 2557 (ม.ค.-ต.ค.)) ส่วนที่ 2 ปริมาณ 3,000 ตัน จัดสรรให้ผู้ขอที่ไม่มีประวัตินำเข้าหรือเป็นผู้นำเข้ารายใหม่ รายละไม่เกิน 1,000 ตัน
กลุ่ม 2 (Q10) เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับนำไปรีดเย็นต่อ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปริมาณโควตารวม 150,000 ตัน จัดสรรให้ผู้นำเข้า 4 ราย ได้แก่ บจ.สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) บจ.นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ บจ.เอ็นเอส บลูสโคป
กลุ่ม 3 (Q11) เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับรีดเย็น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ ปริมาณโควตารวม 170,000 ตัน จัดสรรให้ผู้นำเข้า 3 ราย ได้แก่ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บจ.สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) และ บจ.นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากร สำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลง JTEPA ในปี 2558 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องผลการจัดสรรปริมาณนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่จะออกหนังสือรับรองฯ ในปี 2558 เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาทบทวนปริมาณโควตานำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรโควตาให้มายื่นคำขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ และผู้ประกอบการที่มีประวัติการนำเข้าจากญี่ปุ่นและได้รับการจัดสรรโควตานำเข้า ขอให้มาลงนามรับส่วนจัดสรรที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10 กรมการค้าต่างประเทศ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี พร้อมนำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์มาให้ไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดสืบค้นได้จากเว็ปไซต์ http://www.dft.go.th


Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์